12 januari, 2015

Advokat som sålt ”värdelös fastighet” kan få arvodet nedsatt

Advokaten – som varit förvaltare av ett konkursbo – begärde ersättning för att hon sålt en förorenad fastighet. Kronofogden anser att hon har lagt tid på att sälja en värdelös fastighet och att hon borde få sitt arvode nedsatt med en tredjedel.

Tingsrätten och hovrätten har kommit till olika slutsatser och nyligen beslutade Högsta domstolen att ta upp frågan till prövning.

Advokaten begärde i Norrtälje tingsrätt 75 000 kronor i arvode för sitt arbete som konkursförvaltare. Tillsynsmyndigheten vid Kronofogden ansåg dock att ett skäligt arvode skulle 47 500 kronor.

Advokaten hävdar att hennes arbetsinsats har varit motiverad för att få en förorenad fastighet såld.

Advokatens uppfattning redovisas i hovrättens protokoll:

”Fastigheten tjänade som skrotupplag och medförde en betydande risk för att miljöfarligt avfall läckte ut och orsakade skada på fastigheten. Det fanns även stora mängder krossat glas på fastigheten som innebar en risk för boende i bostadsområdet. Om hon inte gjort sin arbetsinsats avseende försäljningen hade fastigheten övergivits utan sanering.”

Kronofogden, å sin sida, anser att advokaten har dragit på konkursboet onödiga kostnader:

”A har efter värderingen av fastigheten dragit på konkursboet onödiga kostnader genom att lägga ned tid på att sälja en värdelös fastighet och att frågan i hovrätten torde vara om 14 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) är tillämplig i detta fall och om staten i så fall ska svara för konkursförvaltarens kostnader i anledning av överlåtelsen av fastigheten.”

Tingsrätten gick på Kronofogdens linje men Svea hovrätt rev senare upp det avgörandet och beslutade att advokaten var berättigad till 75 000 kronor i arvode.

Hovrätten skrev:

”Av förarbeten till bestämmelsen (prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader) framgår att kostnader för försäljning av fastighet ska ersättas av staten i sista hand. Syftet med bestämmelsen är att motverka att konkursförvaltare avstår från försäljning av herrelösa fastigheter om de står risken för sina kostnader.”

Kronofogden överklagade till Högsta domstolen som nyligen meddelade prövningstillstånd.

Johanna Haddäng/Niklas Kristoffersson

Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Niklas_200