19 februari, 2014

Går inte att ta ställning till om brott begåtts

Hovrätten friar ett energiföretag som av en oenig tingsrätt dömdes att betala 40 000 kronor i företagsbot, då utredningen visar på allvarliga brister.

Ångermanlands tingsrätt dömde tidigare ett energibolag att betala 40 000 kronor i företagsbot för otillåten miljöverksamhet.

En företagsbot är ett sätt att hålla ett företag straffrättsligt ansvarig för vad en enskild person har gjort, då enbart fysiska personer kan begå brott. En företagsbot förutsätter att brottet begåtts inom ramen för företagets verksamhet.

Tingsrätten ansåg att bolagets oaktsamhet hade orsakat en otillåten så kallad underdämning av Nätraån i Örnsköldsvik under våren 2008. I domen var emellertid tingsrättens ordförande (rådmannen) skiljaktig, då rådmannen inte ansåg att förhör med anställda i bolaget – som inte själv hade gjort några iakttagelser vid tidpunkten – var tillräcklig bevisning.

Hovrätten för Nedre Norrland instämmer nu i den skiljaktiga rådmannens bedömning och friar företaget.

Hovrätten konstaterar att en företagsbot inte förutsätter att det går att identifiera vem som begått det bakomliggande brottet. Däremot krävs att utredningen visar på att alternativa förklaringar till själva brottet kan uteslutas.

Åklagaren är den som ansvarar för att utredningen är tillräckligt omfattande och att bevisningen är tillräckligt stark.

I det aktuella fallet saknas teknisk utredning helt. Det verkar heller inte ha gjorts någon kontroll av faktauppgifter om mätvärden, vattennivåer, tidsspann och annat som bekräftar eller närmare belyser händelsen. De två anställda på bolaget som har förhörts saknar faktisk kännedom om händelsen och en av dem var inte ens anställd vid tidpunkten.

Hovrätten skriver därför avslutningsvis i domen:

”Den utredning som har lagts fram är så bristfällig att den inte kan grunda ett straffrättsligt ställningstagande om att ett brott blivit begånget. Eftersom gärningen, otillåten miljöverksamhet, inte är styrkt ska talan om företagsbot ogillas.”

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fallet är primärt ett tydligt exempel på hur en åklagare inte ska agera och vilka krav som ställs på utredningen för att ett företag ska kunna drabbas av en företagsbot.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

vanja_100