15 april, 2014

Uppgifter om alkohol sekretessbelagda

Försäkringsbolaget ville veta om den som kört en båt var berusad i samband med en olycka. Polisen vägrade att lämna ut uppgifterna med hänvisning till sekretess – och får nu rätt i Kammarrätten.

Det var försäkringsbolaget Moderna Försäkringar som begärde att få ut vissa handlingar i en nedlagd förundersökning hos Polismyndigheten i Västernorrland. Förundersökningen gällde en båtolycka som hade inträffat i augusti 2013 där tre personer hade dött.

Försäkringsbolagets begäran omfattade bland annat uppgifter om eventuell uppmätt alkoholhalt hos samtliga omkomna.

Polisen ansåg att ett röjande av uppgifter om alkoholhalt hos de omkomna dels kunde anses kränka de avlidnas frid, dels att det inte stod klart att uppgifterna kunde lämnas ut utan att någon närstående till de avlidna led skada eller men.

Uppgifterna omfattades därmed enligt polisen av sekretess och det slogs fast att uppgifter ur förundersökningen inte kunde lämnas ut i större omfattning än som redan skett.

Bolaget överklagade polismyndighetens beslut till Kammarrätten i Sundsvall och pekade på att båten som var inblandad i olyckan var försäkrad och att en begäran om ersättning hade kommit in från en av de avlidnas dödsbo.

Eftersom försäkringsersättning kan reduceras med upp till 100 procent om skadan har orsakats av att den som körde båten var berusad var det viktigt för bolaget att få ta del av handlingarna.

Kammarrätten instämmer nu i polisens bedömning att uppgifter ur förundersökningen inte kan lämnas ut i större omfattning än vad som redan skett. Orsaken är enligt domstolen just att det inte står klart att berörda personer eller deras närstående inte kan lida skada eller men vid ett utlämnande och med hänsyn till den frid som bör tillkomma avlidna personer.

Inte heller anser kammarrätten att den sekretessbrytande bestämmelsen som försäkringsbolaget åberopat i offentlighets- och sekretesslagen är tillämplig. Överklagandet avslås därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att personuppgifter behövs för en utredning är inte alltid tillräckligt för att de ska få lämnas ut, trots att offentlighetsprincipen är en grundbult i det svenska rättssystemet. Lämnas dina personuppgifter ut mot din vilja – och i strid med lag – är den ansvariga skyldig att på begäran snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter.

 

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se