23 januari, 2015

Nytt avtal om uppfinningar i tjänsten?

Fackförbunden och Svenskt näringsliv har haft ett avtal gällande hur arbetstagare ska ersättas för uppfinningar som görs i tjänsten. Parterna har till årsskiftet på sig att ta fram ett nytt uppfinnaravtal. 

Några av Sveriges största företag omfattas av avtalet. Det gamla avtalet sägs upp om en vecka och om inte parterna tills dess slutit ett nytt avtal kommer istället lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar att tillämpas från den 1 januari 2016.

Sanna Wolk (bilden), docent vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet och forskare inom upphovsrätt och immaterialrätt, säger att det länge har varit oklart hur ersättningsnivåerna för anställdas uppfinningar ska beräknas.

– Skiljedomssystemet på området har lett en stor osäkerhet både för arbetstagare och arbetsgivare, säger hon till Dagens Juridik.

Det är PTK, som organiserar 25 tjänstemannaförbund, som sagt upp avtalet. Det nu gällande avtalet tecknades 1995 men har i princip varit oförändrat sedan 1969. Nu kan alltså ett nytt avtal vara på väg.

– För företagen kan det bli en stor omställning och kostnad då de måste ändra sitt system för förvärv av anställdas uppfinningar, säger Sanna Wolk.

Dagens avtal ger arbetsgivaren större möjligheter än lagen. Med ett kollektivavtalslöst förhållande skulle rättigheten till uppfinningen inte automatiskt gå över till arbetsgivaren. Istället skulle arbetsgivaren, inom en viss tidsfrist, vara tvungen att meddela förvärv av rättigheten.

– Missar arbetsgivaren tidsfristen så har företaget ingen rätt till uppfinningen, förklarar Sanna Wolk.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt lagen ges arbetsgivaren möjlighet att inträda som rättighetshavare till arbetstagarens uppfinning. Reglerna ser något olika ut beroende på den anställdes tjänst.
  • Lagen är till stora delar dispositiv, vilket innebär att den kan åsidosättas genom exempelvis kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal.

 

Jaqueline Balcer Bednarska/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils