1 december, 2014

Entreprenör vinner i rätten

Sedan det uppstått en översvämning vid renoveringen av en fastighet vägrade ett bolag att betala den anlitade entreprenören, som bolaget menade orsakat översvämningen. Tingsrätten anser dock inte att bolaget kan styrka detta och dömer därför bolaget att betala både arbetet och rättegångskostnaderna. 

Ett fastighetsbolag åläggs av Stockholms tingsrätt att betala närmare 150 000 kronor i ersättning till ett bolag som utfört puts- och murningsarbeten i samband med renoveringen av en tidigare fabriksfastighet i Stockholm. Arbetet bestod av att fabriksfastigheten skulle göras om bostadsrättslägenheter på uppdrag av fastighetsbolaget.

I samband med arbetena uppstod en översvämning på fastigheten som vållade skador till ett värde av ungefär 600 000 kronor – bland annat på grund av att vatten läckt in i en matbutikslokal.

Fastighetsbolaget ansåg att skadorna vållats av entreprenören och menade därför att bolaget inte var skyldigt att betala för de utförda arbetena.

Tingsrätten finner det i och för sig styrkt att det kommit ned puts- och murbruk i en dagvattenbrunn på fastighetens innergård och att det stopp som detta lett till också orsakat översvämningen.

Stoppet har bestått av en klump som delvis bestått av puts- och murbruk och det är bara entreprenören som arbetat med att laga och putsa fasaden. Det talar för att skadan beror på det arbete som bedrivits av entreprenören, som dessutom inte lagt någon markduk över dagvattenbrunnarna på fastighetens gård.

Rätten anser dock inte att utredningen visar att det inte blivit några större mängder spill av putsbruk under entreprenörens arbete. Den blandarstation som använts har heller inte heller stått placerad i anslutning till den tilltäppta brunnen, vilket fastighetsbolaget gjort gällande.

Tingsrätten betonar också att klumpen inte bara bestått av mur- och putsbruk samt att det förekommit andra arbeten på innergården som kan ha gett upphov till stoppet.

Fastighetsbolaget har därmed inte lyckats styrka sin motfordran utan åläggs att betala de fakturerade kostnaderna samt rättegångskostnader på närmare 130 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Britta Pedersen/TT