Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Entreprenör vinner mot bostadsrättsförening – slipper betala för fuktskador

I samband med att en entreprenör utförde byggnadsarbeten på en fastighet tog denne bort några stuprör för att få plats med byggnadsanläggningar. Något år senare upptäcktes fuktskador på fastigheten där rören kopplats bort och entreprenören blev krävd på skadestånd.

Entreprenören hade anlitats av en bostadsrättsförening i början av 2009 för att bygga till tre vindslägenheter, byta ut fastighetens yttertak samt att i samband med detta reparera gamla fuktskador.

För att utföra det omfattande arbetet behövde entreprenören få plats med byggnadsställningar och tog därför bort några stuprör från fastigheten. Något år senare upptäckte föreningen att det hade uppstått fuktskador på den del av fastigheten där stuprören tagits bort.

Föreningen valde då att hålla en del av betalningen för att kompensera sig själva för skadan som de ansåg att entreprenören hade orsakat.

Entreprenören stämde föreningen i Göteborgs tingsrätt och krävde att den skulle betala resterande del. Tingsrättens uppgift blev att avgöra frågan om fuktskadan hade orsakats på grund av att entreprenören hade varit vårdslös och om föreningen därför haft rätt att hålla inne med betalningen.

Hade entreprenören orsakat skadan?

För att någon ska anses skadeståndsskyldig krävs det i normalfallet att denne har varit vårdslös, men också att det kan visas på ett orsakssamband mellan vårdslösheten och den skada som faktiskt uppstått. Om någon kan sägas ha agerat vårdslöst, men skadan trots det beror på någon annan orsak, blir personen i fråga inte skyldig att betala skadestånd.

Tingsrätten konstaterade att en del av skadorna kunde ha uppstått under entreprenadtiden på grund av att vatten trängt in i ytterväggen när inga stuprör fanns på plats. Det fanns dock också utredning som pekade på att skadorna kunde ha uppstått redan före entreprenören anlitades.

På grund av den osäkerhet som rådde om när skadorna uppstått ansåg tingsrätten att det inte kunde bevisas att skadorna orsakats av att stuprören tagits bort. Föreningen fick därför inte rätt till skadestånd och hade därför gjort fel som hållit inne med en del av betalningen.

Föreningen överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige. Domstolen konstaterade att det varit vårdslöst av entreprenören att inte ordna med en vattenledning under entreprenadtiden. Hovrätten ansåg dock, likt tingsrätten, att det inte säkert kunde avgöras när fuktskadorna hade uppstått. Hovrätten ogillade därför föreningens överklagande. Entreprenören vann alltså även i denna instans.

Föreningen överklagande till Högsta domstolen, som i sin tur valde att inte meddela något prövningstillstånd.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att någon kan anses ha agerat vårdslöst innebär inte alltid att denne också blir skadeståndsskyldig. Det måste bevisas att det finns ett orsakssamband mellan den vårdslösa handlingen och den skada som uppstått.
  • Om det – som i detta fall – finns omständigheter som talar både för att den vårdslösa handlingen kan ha orsakat skadan, men också att skadan kan ha skett på grund av andra orsaker, brukar bevissvårigheten leda till ansvarsfrihet.

Foto: Hasse Holmberg/TT

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*