16 december, 2014

Entreprenör förlorar ersättningstvist mot lägenhetsinnehavare

En bostadsrättsinnehavare vinner i hovrätten mot en entreprenör som hävdat att denne utfört arbeten i hennes lägenhet. Entreprenören har inte kunnat visa att det funnits något avtal om arbetena.

En bostadsrättsförening tecknade i juli år 2011 ett entreprenadavtal avseende stambyte i en av föreningens lokaler. Lokalen skulle byggas om till bostadslägenhet.

Senare uppstod dock en tvist mellan entreprenören och innehavaren av lägenheten.

Entreprenören hävdade bland annat att lägenhetsinnehavaren beställt extraarbeten utöver vad som avtalats med föreningen. Av utredningen framgick att parterna hade haft ett möte och att entreprenören efteråt skickat en offert till innehavaren.

Stockholms tingsrätt ansåg dock inte att entreprenören inte var berättigad till någon ersättning av innehavaren, bland annat eftersom vissa av arbetena hade utförts av andra entreprenörer.

Vidare var det tvistigt om innehavaren hade betalat för det material som entreprenören beställt för hennes räkning. Hon påstod att hon betalat kontant, vilket en vän till henne intygade. Hon kunde dock inte uppvisa några kvitton som bekräftade betalningen.

Tingsrätten fann därför att innehavaren inte visat att hon betalat entreprenören. En av rådmännen var skiljaktig och ansåg att innehavaren genom vännens vittnesmål visat att hon betalat för materialet.

Svea hovrätt fastställer nu tingsrättens dom och tillägger bland annat att entreprenören först fakturerat föreningen innan han vänt sig till innehavaren. Detta talar emot att det fanns ett tydligt avtal mellan parterna.

Omständigheten att entreprenören utfört arbete som legat utanför uppdraget från föreningen medför inte nödvändigtvis att innehavaren måste ha beställt arbetena. Entreprenörens talan ogillas därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Dylika tvister kan undvikas genom tydlig dokumentation, varför vi varmt rekommenderar våra avtalsmallar >>> 

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se