20 maj, 2022

Egen uppsägning inte framprovocerad av arbetsgivaren

Efter en tid av samarbetsproblem underrättade en arbetsgivare en anställd att de tänkte avskeda henne. Istället för att bli avskedad undertecknade kvinnan en egen uppsägning. Tingsrätten anser att uppsägningen inte har varit framprovocerad och att något skadestånd inte ska utgå till den anställde.

En kvinna arbetade som undersköterska hos Region Dalarna. Efter något år uppstod samarbetsproblem mellan kvinnan och vissa andra medarbetare. Problemen ledde till möten med avdelningscheferna. Efter en tid hölls ett möte där Regionen överlämnade en underrättelse till kvinnan om att de övervägde att avskeda henne. Vid mötet informerades hon också om möjligheten att säga upp sig själv istället för att bli avskedad. Vid ett möte drygt två och en halv vecka därefter undertecknade kvinnan en egen uppsägning och hennes anställning upphörde.

Tre veckor efter att anställningen upphörde gjorde kvinnan gällande att hennes uppsägningen var en s.k. provocerad uppsägning och att uppsägningen egentligen skulle betraktas som en uppsägning eller ett avskedande från arbetsgivarens sida. Hon väckte talan i tingsrätten och begärde både skadestånd och att uppsägningen skulle ogiltighetsförklaras.

Tingsrätten konstaterade å ena sidan att kvinnans uppsägning hade sin grund i att Regionen avsåg att avskeda henne, och att det skulle kunna tala för att hennes uppsägning var framprovocerad. Å andra sidan var det en lång process där kvinnan hade varit biträdd av representanter från sin fackliga organisation. Dessutom hade det varit flera möten och kvinnan var inte oförberedd på den uppkomna situationen. Tingsrätten kom därför fram till att kvinnan haft gott om tid att överväga sina alternativ och samråda med sin fackförening. Någon framprovocerad uppsägning förelåg därför inte. Arbetsgivaren hade alltså inte gjort något fel, något skadestånd skulle inte utgå och uppsägningen skulle inte ogiltighetsförklaras.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / TT