17 mars, 2023

Byggnation påbörjades inte i tid - fastighetsköp återgår

En köpare av en fastighet påbörjade inte byggnation på fastigheten inom den tidsram som angavs i avtalet. Hovrätten har kommit fram till att parterna har avtalat om att köpet ska återgå om köparen inte håller tidsramen för byggnationen. Köpet har därför gått åter.

Ett bolag träffade avtal med en kommun om att köpa en fastighet. Avtalet innehöll ett villkor om att bolaget skulle påbörja byggnation av lager och kontor på fastigheten senast den 31 december 2017. Om inte byggnationen startat innan dess skulle köpet återgå. I mars 2018 meddelade kommunen att köpet skulle återgå och att överlåtelseavtalet förfallit på grund av att byggnationen inte hade påbörjats i tid. Bolaget menade att kommunen hade hävt avtalet utan att ha rätt till det och begärde skadestånd.

Bolaget väckte talan i tingsrätten och begärde skadestånd från kommunen. Tingsrätten kom fram till att kommunen inte hade gjort något fel och att bolaget inte hade rätt till skadestånd. Bolaget överklagade till hovrätten.

Hovrätten uttalade att parternas avtal bör tolkas så att köpet ska återgå om byggnationen inte påbörjats innan den 31 december 2017. Hovrätten konstaterade sedan att det är ostridigt att byggnationen inte hade blivit påbörjad innan dess. Vidare konstaterade hovrätten att tidsfristen var av central betydelse för avtalet och att villkoret inte är oskäligt. Av dessa anledningar kom hovrätten fram till att köpet hade återgått och att bolaget inte hade rätt till skadestånd.
___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery