8 juni, 2017

Advokat utesluten – uppträdde hotfullt i rättssalen

En domstol är ingen plats där man kan bete sig hur som helst. Det fick en advokat nyligen erfara, som nu utesluts ur Advokatsamfundet efter att ha uppträtt olämpligt under en förhandling.

Historien tar sin början i Vänersborgs tingsrätt under en pågående domstolsförhandling. Advokaten agerade som ombud för pappan i en vårdnadstvist. Enligt rättens ordförande betedde sig advokaten olämpligt under förhandlingen. Han ska bland annat ha orsakat en hetsig och hotfull stämning i rättssalen, uppträtt nedlåtande mot domstolens ordförande och motpartsombudet, samt påstått att ordföranden hade lurat hans klient. På grund av agerandet uteslöt Advokatsamfundet senare advokaten, varpå han överklagade beslutet till Högsta domstolen.

Advokatens yrkesroll

Advokater har sedan länge en särskild position inom det svenska rättsväsendet. Själva titeln advokat är skyddad och får endast användas av personer som antagits som ledamot av Advokatsamfundet. Som advokat åtar man sig nämligen att ”nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed”. Endast om en advokat i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt, förfar oredligt, eller annars åsidosätter sina plikter på ett synnerligen försvårande sätt kan uteslutning ske. En uteslutning från samfundet kräver alltså grova överträdelser och innebär att man fråntas sin titel som advokat. Det är Advokatsamfundet som utövar tillsyn över advokaterna och som ser till att reglerna följs.

Högsta domstolen instämmer i Advokatsamfundets bedömning

Högsta domstolen, HD, har nu nått slutsatsen att advokatens uteslutning från Advokatsamfundet var motiverad. Med hänsyn till de aktuella anklagelserna tycker domstolen att advokaten allvarligt åsidosatt god advokatsed. HD konstaterar även att de nya anklagelserna är särskilt allvarliga med tanke på att advokaten vid upprepade tillfällen tidigare blivit varnad och bötfälld av Advokatsamfundet. Omständigheterna är enligt domstolen synnerligen försvårande och uteslutningen ur Advokatsamfundet därför korrekt.

Advokaten blir därför fråntagen sin titel och får nöja sig med att kalla sig för jurist framöver.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En jurist får kalla sig för advokat endast om vissa krav har uppfyllts. Anledningen är att garantera advokatens yrkesskicklighet och allmänhetens förtroende för advokatyrket.
  • Endast om en advokat har begått allvarliga övertramp kan uteslutning bli aktuellt.

 

Foto: Jessica Gow/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Linus Ekström

linus.ekstrom@alltomjuridik.se