Byggbolag skadeståndsskyldigt efter felinstallerad golvbrunn

År 2009 installerade ett byggbolag en golvbrunn för en fastighetsägares räkning. Fyra år senare upptäcktes en vattenläcka som orsakats av en spricka i golvbrunnen. Fastighetsägaren fick ersättning för reparationskostnaderna från sitt försäkringbolag som sedan krävde byggbolaget på pengarna.

Försäkringsbolaget menade att golvbrunnen inte hade installerats på ett fackmannamässigt sätt och att den därför var felaktig. Byggbolaget å sin sida hävdade att skadan kunde ha orsakats av andra hantverkare eller av fastighetsägaren själv.

Tingsrätten konstaterade att det rörde sig om ett avtal om tjänst mellan näringsidkare och konsument. Därför tillämpas reglerna om skadestånd i konsumenttjänstlagen på den aktuella tvisten. Dessa regler kan ge rätt till skadestånd om det rör sig om fel i tjänsten. Förutsättningarna för att få ut skadestånd är att det ska vara ett fel i tjänsten, det ska finnas ett orsakssamband mellan felet och den skada som uppstått samt att felet inte får bero på något bortom näringsidkarens kontroll.

Tingsrätten bedömde inledningsvis om det rörde sig om ett fel i tjänsten. Utredningen i målet visade att brunnen installerats för nära väggen och att detta inte var i enlighet med de regler som tillämpas inom branschen. Installationen var därför inte fackmannamässigt utförd och fel i tjänsten förelåg.

När det gäller orsakssambandet mellan felet och skadan så är det försäkringsbolaget som har bevisbördan. Försäkringsbolaget ska visa att det är klart mer sannolikt att skadeorsaken var byggbolagets felaktiga installation än något av de alternativ som byggbolaget anfört. Tingsrätten ansåg att försäkringsbolaget visat detta med hänsyn till vittnesmålen i rätten.

Slutligen krävs att felet inte beror på omständigheter bortom näringsidkarens kontroll. Byggbolaget lade inte fram någon bevisning eller argumentation gällande detta och därför blev tingsrättens bedömning att det inte rörde sig om ett fel som byggbolaget inte kunnat förutse eller kontrollera.

Tingsrätten kom genom denna bedömning fram till att byggbolaget ska ersätta försäkringsbolaget med den yrkade ersättningen på cirka 64 000 kronor. Byggbolaget ska även betala försäkringsbolagets rättegångskostnader som uppgick till 97 700 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När en privatperson råkar ut för en skada kan ofta försäkringsbolag betala ut ersättning så fort en värdering av skadan gjorts. Sedan är det upp till försäkringsbolaget att driva processen mot den aktör som är den verkliga orsaken till skadan. På så vis skyddas konsumenten i två led om denne är försäkrad.
  • När det gäller orsakssamband mellan fel och skada har det fastslagits i ett avgörande från Högsta domstolen att ett något lägre beviskrav ska tillämpas. Konsumenten behöver ”bara” visa att den skadeorsak som denne anfört framstår som klart mera sannolik än den som näringsidkaren åberopat.

 

Foto: Nora Lorek/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär / Sara Hovi, Lexnova 

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*