4 oktober, 2014

VD:s lägenhet får inte användas som skatteupplag

Skatteverket avslog ett företags ansökan om att få använda VD:ns bostad som skatteupplag. Förvaltningsrätten instämde senare i Skatteverkets bedömning och kammarrätten avslår nu bolagets överklagande. 

Skatteverket avslog ett bolags ansökan om godkännande av skatteupplag. Som skäl angavs att en bostadsyta inte kunde godkännas som skatteupplag då säkerheten inte kunde anses säkerställd.

Skatteverket beslutade samtidigt att inte godkänna bolagets ansökan om godkännande som upplagshavare.

Skatteupplag innebär att varor som är belagda med punktskatt lagrasutan att de beskattats. Upplägget innebär alltså ett uppskov med punktskatten, som betalas först när varan tas ut ur skatteupplaget.

Bolaget överklagade beslutet.

Förvaltningsrätten konstaterade att det tilltänkta skatteupplaget var en bostadslägenhet på 35:e våningen i ett höghus och att hyresgästen var bolagets VD. Dessutom var lägenheten uthyrd för att användas som bostad och VD:n var folkbokförd på adressen.

Förvaltningsrätten bedömde att det fanns en påtaglig risk för att obeskattade alkoholvaror skulle blandas samman med VD:ns personliga ägodelar om bostadsrättslägenheten godkändes som skatteupplag.

Förvaltningsrätten ansåg därför att Skatteverket haft fog för sitt beslut och avslog bolagets överklagande av avslaget på ansökan om godkännande av skatteupplag.

Mot den bakgrunden saknades det enligt förvaltningsrätten också förutsättningar för att godkänna bolaget som upplagshavare, eftersom det förutsätter ett godkänt skatteupplag.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du är osäker på vad som gäller i en skatterättslig fråga kan du kostnadsfritt konsultera skatteupplysningen >>>

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se