Utlämnade av allmän handling undertecknades av obehörig – ej överklagbart

Vid olika tillfällen har en HR-ansvarig tagit beslut i frågor om utlämnande av allmän handling. Enligt kammarrätten har personen inte varit en behörig företrädare att ta sådana beslut. Av den anledningen är det inte möjligt att överklaga besluten om utlämnade hos kammarrätten.

Fyra personer har begärt ett kommunalt aktiebolag som tillhandahåller kollektivtrafik att lämna ut rapporter om utredning av eventuell förekomst av trakasserier, mobbing och kränkande särbehandling. Av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) framgår att sekretess gäller en enskilds personliga förhållanden i kommunala verksamheter om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Aktiebolaget beslutade av den anledningen att inte lämna ut de begärda handlingarna i dess helhet. Aktiebolaget maskerade därför uppgifter i handlingarna där sekretess föreligger. Personerna överklagade till kammarrätten och ville att handlingarna skulle lämnas ut omaskerade.

En myndighets beslut att inte lämna ut en allmän handling till en enskild får enligt OSL överklagas till kammarrätten. För att kammarrätten ska pröva ett överklagande krävs att det överklagade beslutet är ett beslut som fattats i enlighet med OSL, d.v.s. att beslutet har fattats av en behörig företrädare för aktiebolaget. I fallet hade dock VDn för aktiebolaget överlåtit ett visst ansvar till bolagets HR-ansvarig, dock inte behörigheten att fatta beslut om utlämnande av allmän handling. Den HR-ansvarige, som undertecknade alla beslut, var därför inte behörig beslutsfattare enligt kammarrätten. Besluten var därmed inte överklagbara och alla överklaganden avvisades.

Enligt kammarrätten ska aktiebolaget på nytt, genom behörig företrädare, ta ställning till om de begärda handlingarna kan lämnas ut.

________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Erik Mårtensson / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*