25 mars, 2014

Tullverket har blockerat rätten till domstolsprövning i åratal

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Tullverket som har dröjt med att ompröva ett beslut i mer än två år. Sådana handläggningstider har även varit brukligt för omprövning av överklagade beslut vid Tullverket.

I en anmälan till JO kritiserade en person Tullverkets hantering av ett överklagande som gällde tullärenden. Överklagandet skulle ha lämnats in i december 2010 men ännu inte prövats av förvaltningsrätten.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors uppger att Tullverkets skyldighet att ompröva ett överklagat beslut är i princip obligatorisk. Att Tullverket har en obligatorisk skyldighet att ompröva ett överklagat beslut innan överklagandet överlämnas till domstol medför att den enskildes överklagande inte kommer att prövas av domstol förrän omprövningen har ägt rum.

Med detta i åtanke menar JO att det finns all anledning att understryka att en enskild person har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad av domstol enligt bland annat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Fördröjningen i det aktuella fallet ska ha berott på att det under större delen av den angivna tidsperioden inte vidtogs några åtgärder med anledning av överklagandet.

JO skriver att i praktiken bör det inte få förekomma annat än i undantagsfall att Tullverket överlämnar ett överklagande till domstol senare än någon eller några månader efter det att överklagandet har kommit in till Tullverket.

Att handläggningstiderna uppgått till två år i flera fall är enligt JO oacceptabelt.

Tullverket får allvarlig kritik för de långa handläggningstiderna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • EKMR artikel 6 innebär att medborgare i länder anslutna till konventionen har rätt till en rättvis rättegång inom en skälig tid. Om du känner att dina rättigheter enligt konventionen har kränkts måste du först uttömma alla svenska rättsmedel (överklaga upp till högsta instans, HD eller HFD) innan du kan väcka talan mot staten i Europadomstolen. Alternativt kan du anmäla staten till JO – vars uppgift är att kontrollera att myndigheter efterlever lagar och andra författningar. 

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson 

vanja.eriksson@blendow.se