Kostnadsfritt webbinarium den 9 juli & 11 juli📽️ Ny som chef - Ditt nya juridiska ansvar

106-åring får tillfälligt uppehållstillstånd – anses “synnerligen sårbar”

Efter att en 106-årig afghansk kvinna fått avslag från Migrationsverket på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige överklagade hon ärendet till Migrationsdomstolen. Domstolen konstaterar att hon visserligen skulle kunna återvända till Afghanistan utan att utsättas för våldsamheter eller omänsklig behandling, men att hennes situation sammantaget är så pass ömmande att hon ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

En 106-årig kvinna från Afghanistan som har kallats “världens äldsta flykting” ansökte om uppehållstillstånd hos Migrationsverket, men fick avslag på sin ansökan i maj i år. Beslutet motiverades med att kvinnan inte kunde ges status som flykting eller skyddsbehövande enligt kriterierna i utlänningslagen.

Möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige

För att en person ska kunna få status som flykting enligt utlänningslagen krävs att personen befinner sig utanför det land där hon är medborgare på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet av en viss samhällsgrupp. Det krävs också att personen på grund av denna fruktan inte kan eller inte vill begagna sig av landets skydd. Med förföljelse avses främst kränkningar av mänskliga rättigheter, och det faktum att hemlandet präglas av krig är i sig sällan tillräckligt för att en person ska ses som flykting enligt lagen.

Uppehållstillstånd kan också ges till personer som faller in under begreppet “alternativt skyddsbehövande”. Det avser personer som befinner sig utanför sitt hemland och inte kan återvända till sitt hemland eftersom det finns risk att de straffas med döden eller utsätts för kroppsstraff, tortyr eller någon annan omänsklig eller förnedrande behandling. Även den som löper risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en väpnad konflikt kan ges status som alternativt skyddsbehövande. Med urskillningslöst våld menas att det kan drabba civila människor utan hänsyn till deras personliga situation. Många människor som flyr krig anses skyddsbehövande enligt denna definition.

En person kan också vara ”övrig skyddsbehövande” om hon behöver skydd på grund av en väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar i hemlandet. Med sådana motsättningar avses bland annat politiska kriser där medborgerliga rättigheter inte tillgodoses. Enligt den tillfälliga lagen om begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige kan inte uppehållstillstånd ges till övriga skyddsbehövande under perioden fram till den 19 juli 2019.

Inte skyddsbehövande enligt domstolen

Efter att ha överklagat Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen uppgav den 106-åriga kvinnan att hon inte kunde återvända till sin hemprovins i Afghanistan på grund av de hot som finns från talibaner och terrororganisationen Islamiska Staten. Domstolen konstaterar dock att det inte framkommit att det inte går att resa till kvinnans hemort och att hon heller inte mottagit några direkta hot eller utsatts för våld i Afghanistan. Det har inte heller bevisats att kvinnan skulle löpa risk att kroppsstraff, tortyr eller någon annan omänsklig eller förnedrande behandling, eller att hon som civilperson löper en allvarlig risk att drabbas av urskillningslöst våld på grund av den väpnade konflikten i Afghanistan. Inte heller Migrationsdomstolen bedömer alltså att kvinnan har status som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

En sista möjlighet att få uppehållstillstånd finns dock i utlänningslagen om en samlad bedömning visar att en persons situation innehåller synnerligen ömmande omständigheter. Det är höga trösklar för att tillämpa bestämmelsen och enligt den tillfälliga begränsningslagen får uppehållstillstånd genom bestämmelsen endast beviljas om det skulle strida mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter att inte göra det.

Synnerligen ömmande omständigheter

Rätten noterar att kvinnan är blind, delvis förlamad och har stora svårigheter att förflytta sig. Hon hade också stora problem att uttrycka sig under asylutredningen hos Migrationsverket. Domstolen bedömer att kvinnan ”på grund av sin extremt höga ålder och den därtill hörande mycket sviktande hälsan” är ”synnerligen sårbar”. Kombinerat med det faktum att kvinnan inte skulle ha några möjligheter att söka hjälp för sitt hälsotillstånd i Afghanistan anser domstolen att hennes situation är synnerligen ömmande och att hon därför ska tillåtas att stanna i Sverige. Det skulle vara ”stötande ur ett humanitärt perspektiv” att hänvisa kvinnan att resa till Afghanistan, menar domstolen som också lämnar dörren öppen för att det skulle strida mot Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen att utvisa kvinnan.  Den tillfälliga begränsningslagen ger inte någon möjlighet att bevilja henne ett permanent uppehållstillstånd, utan det begränsas till att gälla i 13 månader.

 

Vad innebär detta i praktiken?

 • Den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft sommaren 2016 efter omfattande diskussioner. Den begränsar dels kretsen av människor som kan få uppehållstillstånd i Sverige och dels möjligheten att få permanent uppehållstillstånd för de som ändå anses vara i behov av skydd.
 • Efter 13 månader slutar kvinnans uppehållstillstånd att gälla, men det kan då förnyas med upp till två år åt gången. Migrationsdomstolens beslut kan överklagas till Migrationsöverdomstolen som kan göra en annan bedömning. Migrationsöverdomstolen är sista instans i migrationsärenden, och dess beslut kan inte överklagas.

 

Foto: Marjan Vucetic

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Tillfälle
2
Kontaktuppgifter
3
Välj ditt lösenord
Samtycke*
Har du redan ett konto hos oss? 
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap
Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*