24 juli, 2014

Tidigare kvinna förklaras vara far

En kvinnas könsbyte till man registrerades månaden innan hans dotter föddes. Mannen registrerades som far, eftersom han då var gift med flickans mamma. När flickan kom till – vid en heminsemination – var han emellertid kvinna, varför flickan och hennes mamma nu gjort gällande att faderskapet ska upphävas. Hovrätten finner dock att faderskapet inte ska upphävas.

I november år 2010 föddes en nu treårig flicka. Eftersom hennes mamma hade gift sig i juni år 2010 registrerades mammans make enligt faderskapspresumtionen i föräldrabalken som far till flickan.

Hon har nu yrkat att mannen ska förklaras att inte vara flickans far eftersom fadern var född som kvinna och rent juridiskt efter könsbyte blev en man först efter det att flickan kom till genom en heminsemination. Vidare var det faderns bror som hade donerat sperman.

Den registrerade fadern bestred talan. Han angav att han och mamman bodde tillsammans vid tidpunkten för inseminationen och att han lämnat samtycke till denna. Han angav att han och flickans mamma separerade i februari år 2013 och att mamman yrkat ensam vårdnad på den grunden att han inte skulle vara flickans far.

Tingsrätten konstaterade att en man som är make eller sambo till mamman och som lämnat samtycke till insemination ska anses som far. Enligt tingsrätten gällde bestämmelsen oavsett om inseminationen gjorts i enlighet med gällande lag.

Tingsrätten fann också att fadern lämnat samtycke till inseminationen, bland annat genom att det var han som utfört själva inseminationen. Frågan var därför hur rekvisitet man var uppfyllt. Eftersom fadern vid tidpunkten för samtycket rent juridiskt var en kvinna fann tingsrätten att bestämmelsen enligt sin ordalydelse inte var tillämplig, men att bestämmelsen var analogt tillämpar och att mannen ändå skulle anses vara flickans far.

Flickan, genom sin mamma, överklagade. Hovrätten konstaterar att när den aktuella bestämmelsen infördes var det ”ingen tvekan om att lagstiftarens avsikt var, såsom lagtexten också ger uttryck för, att bestämmelsen bara skulle gälla ett samtycke som lämnats av en man. Existensen av samkönade förhållanden tillmättes ingen betydelse vid denna bestämmelses tillkomst.”

Hovrätten konstaterar också att kvinnor sedan år 2005 på motsvarande sätt kan förklaras vara förälder, men bara om insemination skett på visst sätt. Hovrätten konstaterar att den heminsemination som flickan kommit till genom inte är en sådan varför bestämmelsen inte är tillämplig.

Däremot anser även hovrätten att flickan ska anses vara mannens dotter genom en analog tillämpning av samma bestämmelse som tingsrätten grundat sitt avgörande på.

Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom. En domare är skiljaktig och vill upphäva faderskapet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Avgörandet är unikt men visar på domstolens moderna förhållningssätt till en situation som lagstiftaren nog inte ens kunnat föreställa sig när lagen tillkom.

 

Foto: TT

Veronica Hult/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se