Småföretagare döms att betala bolagets skulder

Bolaget sattes i konkurs för tolv år sedan. I somras dömdes de två före detta styrelseledamöterna att betala skulder som uppkommit strax innan konkursen. Orsaken är bland annat att de inte har lyckats visa att de fullföljt sina skyldigheter när det gäller bland annat frågan om kontrollbalansräkning.

Det bolag som den 3 oktober år 2002 försattes i konkurs av tingsrätten bedrev bland annat försäljning av motorcyklar. Bolaget drevs av far och son som båda var styrelseledamöter i aktiebolaget.

I juni år 2002 fick bolaget en leverans till ett sammanlagt värde av 275 827 kronor – någonting som aldrig betalades av bolaget som försattes i konkurs bara några månader senare. Leverantörens fordringar upptogs i bolagets bouppteckning.

Den 27 november 2012 stämde leverantören pappan och sonen i deras tidigare egenskap av styrelseledamöter i bolaget och ville få betalt.

Leverantören hävdade att de bägge före detta styrelseledamöterna hade ådragit sig ett personligt betalningsansvar eftersom de hade underlåtit att genast upprätta kontrollbalansräkning och kalla till bolagsstämma när halva aktiekapitalet hade förbrukats.

Pappan och sonen hävdade, å sin sida, att det var svårt att tolv år senare exakt avgöra när kontrollbalansräkningen hade överlämnats till revisorn men att man hade gjort detta i god tid.

Borås tingsrätt konstaterar nu att det är ostridigt att det förelegat en så kallad kapitalbrist i bolaget den 31 december år 2001. På grund av den tid som förflutit har det dock inte gått att utreda när kontrollbalansräkningen de facto upprättades.

Tingsrätten skriver i sina domskäl att genom de uppgifter som lämnats under förhören får anses utrett att bolaget under lång tid hade ekonomiska svårigheter. Bolagets revisor har berättat att man redan under hösten år 2001 fann skäl för att upprätta en informell kontrollbalansräkning per den 31 augusti år 2001 men att mer än hälften av aktiekapitalet då inte var förbrukat. Mer än hela aktiekapitalet var förbrukat fyra månader senare.

Rätten menar därför att det för styrelsen måste ha funnits mycket starka skäl att anta kapitalbrist per bokslutsdag och därmed plikt att upprätta kontrollbalansräkning. Detta måste ha stått klart för styrelsen nästan direkt efter årsskiftet och bokslutsdagen den 31 december 2001.

Kontrollbalansräkningen och övriga handlingar är daterade av revisorn den 27 juni 2002. Enligt praxis från hovrätten kan det antas att när revisors granskningsuppdrag utmynnar i dagtecknad handling så har granskningen slutförts först vid dagtecknandet.

Rätten menar därför att fadern och sonen inte förmått att visa att de upprättat kontrollbalansräkning, överlämnat denna till revisor för granskning samt underställt frågan bolagsstämman inom de tidsfrister som har gällt och före det att de fordringar som leverantören åberopat hade uppkommit.

Eftersom svarandena inte förmått visa att de uppfyllt sina skyldigheter i tid så går alltså tingsrätten på leverantörens linje och ålägger därför pappan och sonen att betala drygt 275 000 kronor. Med tolv års ränta samt motpartens rättegångskostnader blir det totalabeloppet ungefär 700 000 kronor.

Tingsrättens dom är nu överklagad och prövningstillstånd har meddelats.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är ett stort ansvar att sitta i ett aktiebolags styrelse, trots att ett bolags ägare inte är personligt ansvarig för bolagets skulder. Det är därför viktigt att tänka på att du är väl insatt i bolagets ekonomi samt att du ser upp med att gå i borgen för bolagets skulder.

 

Foto: Stefan Wahlberg

Karin Hassel/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*