Skuldsanering möjlig trots makes goda ekonomi

Till skillnad från underinstanserna anser inte HD att det skulle vara oskäligt att bevilja skuldsanering för en 66-årig man med över 20 år gamla miljonskulder trots att hans fru har god ekonomi. 

En idag 66-årig man överklagade Kronofogdemyndighetens, KFM, beslut att inte bevilja honom skuldsanering.

66-åringen gick i personlig konkurs år 1992 och har skulder på 36 miljoner kronor med anledning av borgensåtaganden i en näringsverksamhet. Hans frus ekonomi är emellertid god och KFM ansåg med hänsyn till detta att det inte kunde anses skäligt med skuldsanering.

Tingsrätten betonade efter överklagande förarbetesuttalanden som anger att en gäldenär med välbeställd make eller sambo normalt inte bör beviljas skuldsanering, även om ”den ekonomiska skevheten inte är planerad”. Det är bara gäldenärer som är helt utblottade och lever under mycket små ekonomiska omständigheter som ska komma i fråga för skuldsanering, ansåg tingsrätten.

I det aktuella fallet uppskattade domstolen 66-åringens frus sammanlagda tillgångar, i form av fastigheter och bilar, till knappt två miljoner kronor. Hon fick därför anses välbeställd i den mening som anges i förarbetena, varför mannens överklagande avslogs.

Mannen uppgav i överklagande bland annat att han, på grund av äktenskapsförord och villkor i testamente, vid en äktenskapsskillnad inte skulle kunna göra något anspråk på fastigheterna. En av bilarna hade dessutom skrotats och de två resterande var delvis belånade.

Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd i målet, men detta beslut ändrades senare av Högsta domstolen, HD, som ansåg att det behövdes praxis i frågan när en makes tillgångar gjorde det oskäligt att bevilja skuldsanering.

Hovrätten prövade därefter målet, men anslöt sig till tingsrättens bedömning och avslog överklagandet.

HD ändrar nu hovrättens beslut och förordnar att skuldsanering ska inledas.

När lagen om skuldsanering infördes år 1994 var det fråga om ett nytt system och det fanns farhågor om att skuldsanering skulle bli överdrivet utnyttjat, konstaterar HD. Dessa farhågor är dock inte längre aktuella, utan lagstiftaren har snarare inriktat sig på att vidga möjligheterna till skuldsanering.

Någon annan än gäldenären själv kan heller inte anses bidra till betalning av skulderna och en annan hushållsmedlems ekonomiska förhållanden ska enligt HD endast ha betydelse för bedömningen om gäldenärens levnadsstandard innebär att det vore stötande med skuldsanering.

66-åringen är kvalificerat insolvent och hans skulder är mer än 20 år gamla. Skulderna har inte uppkommit på grund av något klandervärt beteende och det är enligt HD uppenbart att inte ens en mindre del av dem kommer att kunna betalas, oavsett tidsperspektiv. Både mannen och hans hustru är dessutom numera pensionärer med begränsade inkomster.

Hustruns tillgångar medför enligt HD heller ingen sådan levnadsstandard som vid en sammanvägning med övriga faktorer medför att en skuldsanering skulle vara stötande från allmän synpunkt.

Det saknas därmed anledning att avslå ansökan med hänvisning till skälighetsrekvisitet och målet återförvisas nu till KFM för fortsatt handläggning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen är unik då det tidigare saknas avgöranden om hur en gift persons makes ekonomi kan påverka möjligheten till skuldsanering. Domen förväntas därför bli prejudicerande på området.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*