Skogsstyrelsens webbpublicering av personuppgifter får vara kvar – strider inte mot GDPR

En skogsägare ville att Skogsstyrelsen skulle radera uppgifter angående hans skogsavverkningsanmälan på myndighetens hemsida. Kammarrätten slår nu fast att Skogsstyrelsens personuppgiftsbehandling varit i enlighet med dataskyddsförordningen, och att uppgifterna på hemsidan får vara kvar.

En man begärde att Skogsstyrelsen skulle ta bort personuppgifter som publicerats på myndighetens hemsida i form av koordinater från mannens skogsavverkningsanmälan, eftersom han menade att Skogsstyrelsen saknade grund för personuppgiftsbehandlingen. Skogsstyrelsen avslog hans begäran med anledning av att det enligt myndigheten finns ett stort allmänintresse av att få del av uppgifterna, och att publiceringen därmed fyller en viktig funktion i samhället. Dessutom menade myndigheten att uppgifterna inte var integritetskänsliga.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Han ifrågasatte inte Skogsstyrelsens personuppgiftsbehandling som sådan, eftersom det finns en skyldighet för skogsägare att anmäla avverkning. Det han ifrågasatte var varför avverkningsområdena publicerades på Skogsstyrelsens hemsida, eftersom det enligt mannen innebar en onödig exponering av verksamheten och hans privatekonomi.

Förvaltningsrätten inledde med att konstatera att personuppgiftsbehandling enligt GDPR måste ha stöd i lag, samt att behandlingen inte får vara oskälig i förhållande till den som registreras. När det gäller myndighetsutövning och ”uppgifter av allmänt intresse” krävs också att själva syftet med behandlingen ska vara nödvändigt för att utföra myndighetsutövningen. Domstolen menade att syftet med publiceringen i det här fallet var att skogsföretag och skogsinspektorer skulle kunna kontrollera att avverkad skog hade anmälts på ett korrekt sätt, samt att grannar och andra kan ha intresse av information om planerad avverkning. Förvaltningsrätten ansåg därmed att uppgifterna var av allmänt intresse, och att personuppgiftsbehandlingen var nödvändig.

Förvaltningsrätten konstaterade att publiceringen av koordinater redan tidigare har prövats gentemot personuppgiftslagstiftningen, och att domstolen då hade slagit fast att sådana uppgifter inte var integritetskänsliga. Förvaltningsrätten delade denna bedömning. Eftersom mannen själv hade anmält uppgifterna, borde han dessutom enligt domstolen kunnat förutse att Skogsstyrelsen skulle behandla dessa – och därmed ansåg domstolen att personuppgiftsbehandlingen inte kunde anses utgöra ett oproportionerligt intrång i mannens privatliv. Domstolen ansåg sammantaget att publiceringen av uppgifterna skett i enlighet med lag, och avslog därför överklagandet.

Mannen överklagade till Kammarrätten och ville att Skogsstyrelsens beslut och förvaltningsrättens dom skulle upphävas. Kammarrätten gör nu samma bedömning som förvaltningsrätten, och avslår överklagandet.

 

_________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Kammarrätten i Jönköping 919-19

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*