Skiljeklausul i avtal inte oskälig

Avtalsklausulen om att tvister ska avgöras av en skiljenämnd är inte oskälig utifrån parternas ekonomiska styrkeförhållanden. Den bryter inte heller mot Europakonventionen. Det konstaterar tingsrätten som därmed går emot tre byggföretag.  

De tre företagen hade uteslutits ur en byggmästareförening med motiveringen att de inte hade betalat sina avgifter. Byggföretagen hävdade dock att uteslutningen i själva verket beror på andra skäl. Företagen väckte därför talan mot föreningen vid Luleå tingsrätt och begärde att styrelsens beslut skulle upphävas.

Föreningen, å sin sida, begärde att företagens talan skulle avvisas eftersom det i föreningens stadgar framgår att tvist mellan föreningen och medlemmarna ska avgöras av skiljemän.

En skiljeklausul kan skrivas in i avtal för att ange att eventuella tvister mellan parterna som grundar sig i avtalet skall prövas av skiljenämnd/skiljedomstol istället för i allmän domstol.

Företagen hävdade att de inte längre var medlemmar i föreningen eftersom de hade uteslutits och att skiljeklausulen därför inte var tillämplig. De menade dessutom att ett upprätthållande av skiljeklausulen skulle strida mot Europakonventionens artikel 6 eftersom ett skiljeförfarande inte uppfyller kraven på ett effektivt rättsmedel. Företagen begärde slutligen att skiljeklausulen skulle jämkas eftersom de som ekonomiskt svagare part inte skulle kunna bekosta ett skiljeförfarande.

Tingsrätten konstaterar nu att skiljeklausulen är tillämplig. Att föreningarna har uteslutits ur föreningen utgör inget hinder mot att tillämpa skiljeklausulen.

Tingsrätten konstaterar dessutom att Europakonventionen inte utgör något hinder mot att tillämpa en skiljeklausul och att företagen inte är så ekonomiskt underlägsna föreningen att det finns anledning att jämka skiljeklausulen med stöd av den så kallade oskälighetsbestämmelsen i avtalslagen.

Beslutet bygger på att Bolagen visserligen har begränsade ekonomiska resurser, men att Föreningen inte bedriver någon egentlig verksamhet och dess tillgångar är bundna i fastigheten som ligger i ett särskilt bolag. Mot bakgrund av att det generellt måste anses godtagbart att näringsidkare ingår skiljeavtal anser tingsrätten det inte visat att Bolagen är så underlägsna Föreningen, eller att kostnaderna för ett eventuellt skiljeförfarande är en så tungt vägande omständighet, att det finns skäl att frånkänna skiljeklausulen verkan.

Tingsrätten avvisar därför företagens talan på grund av rättegångshinder.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Skiljeklausuler är mycket vanliga i större kommersiella avtal och standardavtal. I Sverige anses skiljeklausuler i konsumentavtal generellt kunna jämkas på grund av de stora kostnader det innebär att genomföra ett skiljeförfarande. Om du som konsument har ingått ett avtal med en skiljeklausul innebär det att du normalt därför att klausulen, men inte själva avtalet, är ogiltig.

 

Foto: TT

Karin Hassel/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*