Sänkt ersättning för fastighetsägare

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att sänka ersättningen för en fastighetsägare efter att Lantmäteriet bestämt att företaget E.ON skulle få rätt att sätta upp en elledning på fastigheten. 

Lantmäteriet beslutade att upplåta rätt för E.ON Elnät Sverige AB att för all framtid bibehålla en elektrisk luftburen starkströmsledning i Borgholms kommun på Öland. Lantmäteriet beslutade dessutom om ersättning för det intrång som ledningsrätten medförde för ett antal fastigheter.

För en av fastigheterna skulle ersättning utgå med 35 000 kronor enligt beslutet. För en annan skulle ersättning utgå med totalt 65 000 kronor, varav 15 000 kronor för skadeförebyggande åtgärd i form av markkompensation och 50 000 kronor för anläggande av granhäck.

Efter att beslutet överklagats av både elbolaget och fastighetsägarna beslutade mark- och miljödomstolen att ändra Lantmäteriets beslut och räkna upp ersättningarna med konsumentprisindex från den 30 november år 2012 till den 13 december år 2013. Bolaget överklagade och yrkade att ersättningen för de två fastigheterna skulle sänkas.

Mark- och miljööverdomstolen anser inte att det finns skäl att ifrågasätta lantmäteriets bedömning att beslutet har haft en menlig inverkan på möjligheten att utnyttja den andra fastigheten för bostadsändamål.

Den ökade belastning som ledningsbeslutet innebär medför att marknadsvärdet har påverkats i negativ riktning och att ersättningsskyldighet föreligger.

Domstolen konstaterar dock att fastighetsägaren har köpt en mindre bit mark i direkt anslutning till fastigheten och att fastigheten efter marktillskottet i allt väsentligt är lika lämplig för bostadsändamål som före ledningsbeslutet. Åtgärden ska enligt domstolen beaktas vid bedömningen av intrångsersättningen, och således inte ersättas så som annan skada. Med hänsyn till att markköpet har lett till att fastighetens marknadsvärde är oförändrat motsvarar fastighetsägarens skada kostnaden för köpet.

Även Mark- och miljööverdomstolen anser därför att intrångs-ersättningen ska bestämmas till 15 000 kronor. Domstolen anför vidare att genom den mark som har tillförts fastigheten är det nu möjligt att placera ett eventuellt bostadshus på sådant sätt att det inte längre finns ett så framträdande behov av insynsskyddade åtgärder. Underinstansernas avgöranden ändras därför på så sätt att skyldigheten för elbolaget att utge ersättning för anläggande av en granhäck upphävs. I övrigt avslås överklagandet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Lantmäteriet är ansvarig myndighet för svenska fastigheter, men få vet vad myndigheten egentligen ägnar sig åt. Mer om lantmäteriets verksamhet kan du läsa om på deras hemsida >>> 

 

Foto: Christine Olsson/TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*