16 juni, 2015

Sameby stämmer staten

Samerna klassas som ett ursprungsfolk och har fått vissa grundlagsfästa rättigheter, för att skydda deras kultur och garantera dess fortlevnad. Girjas sameby och Svenska Samernas Riksförbund anser att samebyn borde ha det avgörande inflytandet över småviltsjakt och fiske i samebyns marker i fjällen. Med huvudargumentet ”urminnes hävd” stämmer de nu staten, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Samernas särställning tar sig exempelvis uttryck i rennäringslagen. Medan ”vanliga” renägare endast får ha renar på sin egen mark har samerna på grund av ”urminnes hävd” genom lag rätt att ha sina renar inom hela renskötselområdet.

Bakgrunden är följande: SVT Norrbotten beskriver inrättandet av sametinget 1993, vilket resulterade i misstroendeförklaringar från samiskt håll. Varför? Jo, i samma stund som tinget invigdes förlorade nämligen samebyarna den absoluta rätten att förvalta jakt och fiske i renskötselområdet. Istället tog Länsstyrelsen över och den så kallade fria småviltsjakten infördes.

I det aktuella fallet är det staten som äger marken och därmed Länsstyrelsen som bestämmer. Advokaten som företräder staten säger till Ekot att de kommer att bestrida att samer brukat marken så länge som samebyn hävdar.

Ombudet säger också att samebyns medlemmar redan idag kan jaga och fiska i området med stöd av renskötselrätten.

Samebyn å sin sida hävdar att om de inte får det avgörande inflytandet över jakten och fisket på den aktuella marken, så kräver de åtminstone ett lika stort inflytande som staten har sedan nittiotalet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att ”stämma staten” innebär att staten stäms inför tingsrätt, som vilken civilrättslig part som helst. Ofta grundas en stämning på att den klagande medborgaren eller juridiska personen menar att dennes mänskliga rättigheter har kränkts, eller att staten genom felaktig myndighetsutövning på annat sätt har förorsakat skada hos den klagande. Om det rör en överträdelse av de mänskliga rättigheterna kan den klagande efter att ha gått så långt som möjligt i de nationella domstolarna vända sig till Europadomstolen i Strasbourg.

 

Foto: Vegard Grøtt/TT

NI_aoj_mini

Nils Ivars/Jaqueline Balcer Bednarska

nils.ivars@alltomjuridik.se