Rätt att utesluta företag från upphandling – hade lämnat bristande underlag

Kammarrätten fastslår förvaltningsrättens dom i ett mål om upphandling av brandskyddsutrustning. Det ankommer på en upphandlande myndighet att ”strängt följa de kriterier som den själv har fastställt”, oavsett vilken vikt myndigheten själv fäster vid kriterierna.

Tvist uppstod efter att en nämnd för upphandlingssamverkan mellan ett antal kommuner och kommunala företag i Dalarna genomförde en samordnad upphandling av brandskyddsutrustning.

Efter att ha förlorat upphandlingen, överklagade en av anbudsgivarna upphandlingsnämndens beslut till Förvaltningsrätten i Falun. Företaget påstod att de vinnande företagen inte uppfyllde det obligatoriska kravet på att redogöra för hur man arbetade med social hänsyn.

Upphandlingsnämnden invände att det, trots kravet på redogörelse, faktiskt inte krävdes att anbudsgivarna bedrev något omfattande arbete med social hänsyn – det var möjligt att vinna upphandlingen utan att göra det. Enligt upphandlingsnämnden framstod det som ”överdrivet formalistiskt att diskvalificera vinnande anbudsgivare enbart för att dessa inte har lämnat in dokumentation som ändå inte får någon verkan”.

Förvaltningsrätten valde dock att gå på det överklagande företagets linje. Det vinnande företaget hade inte lämnat in någon redogörelse för hur eller om det arbetade med social hänsyn. Upphandlingsnämnden hade därför brutit mot de upphandlingsrättsliga principerna genom att inte utesluta företaget från upphandlingen. Det fanns alltså inte utrymme för åsikten att ett krav i upphandlingsdokumenten inte behöver uppfyllas.

Domen överklagades av det vinnande företaget, som anförde att upphandlingsdokumenten varit otydliga i fråga om hur kravet på redogörelse om arbete med social hänsyn skulle uppfyllas samt att kravet i sig var oproportionerligt.

Kammarrätten bedömer nu att kravet i fråga varken är otydligt eller oproportionerligt, utan att det framgår tydligt av upphandlingsdokumenten och att det följer av politiska beslut i kommunerna. En upphandlande myndighet har enligt kammarrätten att ”strängt följa de kriterier som den själv har fastställt”. Det spelar därmed ingen roll huruvida det vinnande företaget i tillräcklig utsträckning arbetade med social hänsyn – företagets anbud ska förkastas eftersom det lämnat in bristande underlag i sitt anbud.

Vad betyder det här i praktiken?

Regleringen av offentlig upphandling är uppbyggd kring fem centrala principer. En av dessa, likabehandlingsprincipen, innebär bland annat att anbudsgivare måste uppfylla samtliga av den upphandlande myndigheten ställda krav. Tanken är att det skulle vara orättvist att ställa olika krav för olika leverantörer. Om ett krav har ställts på att redogöra för en viss fråga ska en leverantör uteslutas om den inte lämnar in en sådan redogörelse, oberoende av hur företagets arbete förhåller sig till sakfrågan. Av detta skäl är det av yttersta vikt att det inlämnade anbudet motsvarar det som efterfrågas i upphandlingsdokumenten.

__________________________________

Författare: Tobias Adolfsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*