10 november, 2019

Rätt att avskeda avdelningschef som tagit hem drönare och spelkonsoler från jobbet

I motsats till tingsrätten gör Arbetsdomstolen bedömningen att ett säkerhetsföretag haft rätt att avskeda en avdelningschef som bland annat tagit hem drönare och spelkonsoler från jobbet samt brutit mot företagets attestregler.

En 61-årig man som varit anställd på ett säkerhetsföretag sedan 1981 och varit avdelningschef sedan 2010 blev avskedad 2017 med motiveringen att han tillskansat sig fyra drönare, två spelkonsoler och ett batteri till ett sammanlagt värde av 50 000 kr från företaget. Han hade även låtit arbetsgivaren stå för ett privat hemlarmabonnemang, köpt in personlig utrustning till sin cykel med företagets pengar, samt misskött sina arbetstider.

Säkerhetsföretaget ansåg att mannens agerande rubbat deras förtroende för honom som anställd, och valde därför att avskeda honom. 61-åringen stämde arbetsgivaren och begärde att Solna tingsrätt skulle ogiltigförklara uppsägningen och döma ut skadestånd.

Tingsrätten ansåg att säkerhetsföretaget inte hade visat att mannen haft uppsåt att tillägna sig drönarna och spelkonsolerna, trots att han förvarat dem hemma i sitt garage i över ett halvår. I samband med avskedandet hade han nämligen lämnat tillbaka dem i oöppnade kartonger. Avseende åsidosättandet av attestreglerna konstaterade tingsrätten att det hade skett vid ett begränsat antal tillfällen och handlade om obetydliga summor. Tingsrätten gjorde bedömningen att avdelningschefens agerande inte räckte för avskedande och att säkerhetsföretaget därmed gjort fel när de avskedat honom.

Säkerhetsföretaget överklagade beslutet till Arbetsdomstolen som nu gör en annan bedömning.

Arbetsdomstolen anser att mannen inte lämnat någon godtagbar förklaring till sitt agerande och att han, genom att ta hem och förvara bolagets egendom, orsakat skada för bolaget. Att bolaget fått tillbaka egendomen i samband med avskedandet har ingen betydelse för bedömningen.

Arbetsdomstolen konstaterar dessutom att larmabonnemanget som 61-åringen låtit säkerhetsföretaget stå för är en privat tjänst och att det inte finns någonting som talar för att det funnits någon överenskommelse mellan mannen och bolaget avseende detta. Att det rört sig om förhållandevis små belopp, både för larmabonnemanget och de felaktiga attesterna, gör enligt domstolen inte mannens agerande mindre allvarligt.

Sammantaget gör arbetsdomstolen bedömningen att 61-åringen åsidosatt sina åligganden mot bolaget så pass grovt att bolaget haft rätt att avskeda honom.

_________________________________

Författare: Molly Bäckman, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Arbetsdomstolen mål nr B 8/19

Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX