25 februari, 2014

Rådman begick 14 tjänstefel

En rådman får lämna sitt uppdrag efter omfattande JO-kritik och efter att domaren fällts för 14 fall av tjänstefel. Den rättsliga tvisten huruvida domaren är uppenbart olämplig har pågått under flera år.

En domare vid Ångermanlands tingsrätt tvingas nu att lämna sin tjänst efter en rättslig tvist som har pågått under flera år.

Hösten år 2011 avskedades domaren efter att Högsta domstolen hade fastställt att domaren gjort sig skyldig till 14 fall av tjänstefel genom att avkunna domar försent. Statens ansvarsnämnd menade att försummelserna var så allvarliga att domaren skulle anses olämplig för sitt uppdrag som rådman.

Rådmannen bestred avskedet och ville få frågan prövad av domstol, då han menar att han försatts i en omöjlig situation av en arbetsgivare som vill bli av med honom. Rådmannen yrkade på att tingsrätten skulle ogiltigförklara avskedandet och att staten skulle betala 150 000 kronor i allmänt skadestånd till honom.

Domare har ett särskilt starkt anställningsskydd som är reglerad i regeringsformen. De kan skiljas från anställningen endast om de genom brott eller på annat sätt har visar sig uppenbart olämpliga för anställningen.

Tingsrätten konstaterar nu att rådmannen haft problem sedan år 2003 med att handlägga ärenden på ett effektivt sätt. Rådmannen kritiserades av JO för långsam och bristande handläggning i flera fall under åren 2004 till och med 2006. I april 2009 fick han en varning av Ansvarsnämnden eftersom hans handläggning av sexton mål ansågs uppvisa allvarliga brister.

Därför menar tingsrätten att de tjänstefel som rådmannen har gjort sig skyldig till, tillsammans med de upprepade och allvarliga åsidosättanden av hans arbetsuppgifter, utgör grund för avskedandet.

Domaren har genom sitt agerande  visat sig ”uppenbart olämplig” att inneha anställningen som rådman.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att en domare avkunnar domar sent kan innebära grund för avsked, trots att domare har ett extra starkt anställningsskydd genom regeringsformen.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se