10 maj, 2014

Sommarhus i Sverige - inte skatteskyldig

Den pensionerade advokaten och hans hustru hade emigrerat till Portugal men behöll sommarhuset på Öland. Skatteverket ansåg därför att makarna ska vara fullt skattepliktiga i Sverige. Nu vinner paret mot Skatteverket i Kammarrätten. 

Paret flyttade till Portugal år 2007 och har uppehållstillstånd i landet sedan år 2006. De hade dock en fritidsfastighet på Öland där de vistas tre till fyra månader på sommaren men deras villa i Stockholm, där de har bott i 20 år, såldes i augusti 2005.

Mannen har tidigare bedrivit advokat- och förlagsverksamhet i Sverige som dock avvecklades år 2005 respektive år 2007.

Paret ansökte om att deras pensionsinkomster skulle beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta – så kallad SINK-beskattning – vilket också meddelades.

Den 2 december 2010 beslutades dock att makarna, även för perioden den 29 augusti till 31 december 2008, skulle anses obegränsat skattskyldiga i Sverige. Den 14 december 2010 beslutade myndigheten att återkalla sina beslut om SINK för samma period.

Paret överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att besluten den 2 och den 14 december 2010 skulle upphävas och att det alltså skulle förklaras att de från den 29 augusti 2008 skulle beskattas enligt SINK.

I förvaltningsrätten fick makarna rätt. Rätten ansåg att makarna visat att de inte hade väsentlig anknytning till Sverige under perioden.

Skatteverket överklagade till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten slår nu fast att det av utredningen framgår att makarna under 2008 tillbringat förhållandevis mycket tid i Sverige. Tre av vistelserna har av Skatteverket beräknats till 32, 81 respektive 27 dagar. I övrigt har vistelserna understigit två veckor.

Kammarrätten konstaterar att parets vistelser i Sverige präglas av ”viss oregelbundenhet” och att ett av avbrotten var förhållandevis långt i jämförelse med de tidsperioder som de har uppehållit sig i landet.

Kammarrätten skriver att begreppet ”stadigvarande vistelse” inte är närmare definierat men skriver

att som stadigvarande vistelse i Sverige räknas i princip en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer. Kammarrätten anser därför att paret inte kan anses vara obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Skatteverkets överklagande avslås därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Antingen är du begränsat skatteskyldig eller obegränsat skatteskyldig i Sverige. Obegränsat skatteskyldig innebär att alla dina inkomster ska beskattas i Sverige och bygger på en väsentlig anknytning till landet. Att semestra i Sverige i den egna sommarstugan på samma sätt som paret ovan gjorde är således inte att ha väsentlig anknytning till Sverige och är därför inte grund för obegränsad skatteskyldighet.

 

Foto: Therese Jahnson / TT

Vanja Eriksson/Eva Clasö

vanja.eriksson@blendow.se