Överlämnas inte till Rumänien – skulle strida mot mänskliga rättigheterna

Rumänien utfärdade en arresteringsorder och begärde en man utlämnad från Sverige. Solna tingsrätt väljer nu att inte verkställa denna arresteringsorder då rätten menar att fängelseförhållandena i Rumänien skulle kunna utgöra brott mot tortyrförbudet i Europakonventionen.

Rumänien har begärt att en idag 28-årig man skulle utlämnas till Rumänien för att avtjäna ett fem år långt fängelsestraff för bland annat narkotikabrott.

Åklagarsidan begärde att Solna tingsrätt skulle pröva frågan om utlämnandet. Mannen motsatte sig nämligen att bli utlämnad.

Enligt mannen skulle ett överlämnande till Rumänien skulle innebära en kränkning av hans mänskliga rättigheter. Mannen ansåg att överlämnandet skulle strida mot artikel 3, 6 och 7 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Artikel 3 handlar om förbudet mot tortyr, artikel 6 handlar om rätten till en rättvis rättegång och ett effektivt rättsmedel och artikel 7 tar sikte på principen ”inget straff utan lag”. Europakonventionen gäller som svensk lag sedan ett antal år tillbaka, men Sverige är också bundet på folkrättslig grund att följa konventionen. Kort och gott kan man därför säga att Europakonventionen har mycket stark ställning i Sverige.

Mannen menade att det endast rört sig om en straffbefriad hantering av narkotika – och därmed att den rumänska domen är oriktig.

Tingsrätten ser allvarligt på ett utlämnande

I normala fall godtas en europeisk arresteringsorder av det aktuella slaget utan en större prövning. Men i det här fallet ansåg tingsrätten att de omständigheter som mannen hade åberopat var av så pass allvarlig karaktär att rätten ansåg sig tvungen att göra en materiell – genomgående – prövning av frågan.

Enligt tingsrätten kan dock varken en bedömning av sakomständigheterna i fallet eller en prövning om domen är korrekt göras. Rätten menar att det inte är möjligt för dem att bedöma exempelvis hur det påstådda narkotikabrottet gått till. Det går alltså inte slås fast att mannens rättigheter enligt artikel 6 och 7 skulle kränkas på ett sådant sätt att det hindrar ett överlämnande.

Däremot konstaterar tingsrätten att förhållandena i de rumänska fängelserna över lag är sådana att det generellt finns anledning att anta att den som avtjänar straff i ett rumänskt fängelse (i så kallad sluten regim eller strängare, där de som dömts till mellan tre och tretton års fängelse normalt placeras) löper en verklig risk för att utsättas för behandling i strid med artikel 3. Fängelseförhållandena skulle vara för tortyrliknande, helt enkelt.

Tingsrätten lyfter bland annat att rumänska fängelser generellt tycks vara överbelagda. Detta kan innebära att cellutrymmet för varje fånge understiger det minimum om fyra kvadratmeter som rekommenderas av Europarådets kommitté mot tortyr. Rätten bedömer samtidigt att risken för att mannen ska utsättas för behandling i strid med artikel 3 är allvarlig.

Mot bakgrund av allt detta anser tingsrätten sammantaget att den rumänska arresteringsordern inte ska verkställas. Risken för att mannens mänskliga rättigheter kränks är nämligen överhängande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I synnerhet inom EU finns en mängd olika regler om hur beslut och domar från andra medlemsstater ska erkännas och verkställas överallt i EU. Tingsrätten ansåg dock i målet att ett utlämnande skulle strida mot Europakonventionen, vilket då gör att domstolen har möjlighet att frångå huvudregeln om det ömsesidiga erkännandet.

 

Foto: Tom York/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils1.3

Nils Ivars / Sophia Lindstedt, Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*