12 februari, 2020

Otillåtet att betalningsvägra med hänvisning till outredda ägandeförhållanden

Enligt tingsrätten är det inte tillåtet att hålla inne betalning för utförd gräventreprenad bara för att ägandeförhållandena för egendomen där arbetet utförts inte varit klarlagda.

Ett par vägrade att betala ett grävföretag för ett entreprenadarbete som paret hade beställt. Paret var nöjda med arbetet som grävföretaget hade utfört, och förnekade inte att företaget hade rätt till ersättning. Problemet avsåg i stället att flera tvister angående ägandet av egendomen som arbetet hade utförts på ännu inte hade avgjorts. Paret ansåg sig inte vara skyldiga att betala för grävföretagets arbeten innan de hade fått rätt i att egendomen skulle tillfalla dem. Enligt paret hade dessutom företaget självt en skyldighet att undersöka ägandeförhållandena innan arbetet påbörjades.

Till följd av den uteblivna betalningen stämde grävföretaget paret, och menade att oklarheterna om vem som ägde marken inte påverkade parets skyldighet att betala för beställt och utfört arbete.

Tingsrätten fastslår nu att det varken i lag eller avtal finns stöd för en rätt att hålla inne betalning på en sådan grund som paret åberopat, och att en sådan rätt inte heller framstår som rimlig. Paret blir därför skyldiga att betala drygt 80 000 kr plus dröjsmålsränta för grävföretagets arbete.

Vad betyder det här i praktiken?

Att tillhandahålla betalning ses enligt köprätten som köparens eller beställarens främsta plikt. Lagstöd för att hålla inne betalning finns i princip enbart när det föreligger fel i en vara eller tjänst samt vid dröjsmål med leverans eller utförande. Att vägra betala kan medföra inte bara dröjsmålsränta, utan i vissa situationer också skadestånd när den uteblivna betalningen leder till skada för säljaren.

__________________________________

Författare: Tobias Adolfsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg / TT