5 augusti, 2022

Otillåten brygga måste rivas

Ett par köpte en fastighet samt en brygga som låg på den intilliggande fastigheten. Paret utökade sedan bryggan. Bryggan hade, varken av de tidigare eller de nya ägarna, inte anmälts. Paret måste nu riva hela bryggan.

År 2020 köpte ett par en fastighet i Täby samt en brygganläggning på fastigheten bredvid. Fastigheten där brygganläggningen finns är ägd av Täby kommun. År 2021 förnyade och utökade de nya ägarna bryggan. Det har sedan kommit till Länsstyrelsens kännedom att bryggan anlagts utan att anläggandet föregåtts av anmälan eller tillstånd. Länsstyrelsen förelade därför paret att riva bryggan. Paret överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen förklarade inledningsvis att anläggande av en brygganläggning är tillstånds- eller anmälningspliktigt om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen blir skadade genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållanden. Domstolen konstaterade sedan att den aktuella bryggan är omfattad av anmälningsplikten och att någon anmälan inte har skett. Brygganläggningen är därför olaglig. Domstolen konstaterade även att bryggan, mot bakgrund av vattenförhållandena på platsen, förmodligen inte hade godtagits om den hade anmälts.

Härefter prövade domstolen frågan om huruvida de nya ägarna skulle behöva ansvara för att riva hela bryggan, alltså även den delen som de tidigare ägarna hade anlagt. Här konstaterade domstolen att en ny ägare kan behöva avhjälpa olägenhet som uppstått vid tidigare ägares användning av en anläggning på annans mark om det är skäligt. I denna del konstaterade domstolen att bryggan ligger på annans mark samt att paret enkelt hade kunnat undersöka detta innan köpet. Domstolen kom därför fram till att det är skäligt att de nya ägarna ska ta bort hela bryggan.

Mark- och miljödomstolen avslog därför parets överklagan och paret måste riva bryggan.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Vilhelm Stokstad / TT