23 december, 2021

Oense om tvistlösningsvillkor - skiljenämnd behörig

Parterna i en entreprenad var oense om hur de skulle lösa en tvist. Hovrätten tolkade avtalsvillkorets ordalydelse och systematik för att besvara frågan om skiljedomstol eller allmän domstol var behörig att pröva tvisten. En skiljenämnd var behörig att pröva tvisten enligt hovrätten.

Två bolag ingick ett entreprenadavtal i samband med ett byggprojekt i Stockholm. Enligt entreprenadavtalet gällde villkoren i standardavtalet AB 04. AFC.9 angav att tvister till följd av entreprenaden ska bestämmas i enlighet med AB 04. Tvister ska avgöras i Stockholm i svensk domstol och förfarandet ska vara på svenska. Svensk lag ska gälla för sådana tvister. I AB 04 kap. 9 § 1 står det istället att en allmän domstol ska avgöra tvisten. Om det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp ska dock tvisten avgöras i ett skiljeförfarande. I detta fall översteg det omtvistade beloppet den beloppsgränsen.

Det ena bolaget ansåg att ”svensk lag” är allmän domstol medan det andra bolaget ansåg att det även kan betyda skiljedomstol. Första delen i AFC.9 är en hänvisning till AB 04 enligt hovrätten. Skiljeförfarande enligt AB 04 kap. 9 1 § gäller dock bara om parterna inte reglerat tvistlösningen i AFC.9. Frågan för hovrätten i målet var därmed om parterna genom villkoret AFC.9 har bestämt en annan ordning för tvistlösning än den som framgår av AB 04 kap. 9 § 1.

Det fanns enligt hovrätten ingen gemensam partsvilja hur bolagen ska lösa tvister. Eftersom det inte fanns en gemensam partsvilja gjorde domstolen en tolkning gällande avtalsvillkorets ordalydelse. Enligt svensk språkbruk är det rimligt att ordvalet ”svensk domstol” avser allmän domstol, enligt hovrätten. Uttrycket skiljedom eller skiljeförfarande förekommer inte i AFC.9. Ordalydelsen kan i detta fall inte vara tillräckligt klar, utan gav utrymme för ytterligare tolkning. Som ett andra steg att tolka avtalsvillkoret behövde hovrätten titta på avtalets systematik och avtalsvillkorets samband med övriga villkor.

Sammanfattningsvis ansåg hovrätten att det vid en tolkning av parternas avtal följer att parterna, genom villkoret AFC.9, inte kommit överens om ett annat sätt att lösa tvister än det som framgår av AB 04 kap. 9 § 1. Mot bakgrund av detta ansåg hovrätten att en skiljenämnd var behörig att avgöra den aktuella tvisten.

____________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Leif R Jansson / SCANPIX