13 oktober, 2016

Entreprenör hade inte rätt att häva avtal – trots att beställare misshandlat underleverantör

När en företrädare för en restaurang på Östermalm i Stockholm misshandlade en elektriker valde entreprenören som anlitats av restaurangen att upphöra med sitt arbete. Nu konstaterar Svea hovrätt att det var obefogat av entreprenören att häva avtalet på grund av misshandeln. Därför tvingas entreprenören att ersätta restaurangen för de kostnader som avtalsbrottet orsakat.

Det var under 2014 som en restaurang på Östermalm i Stockholm anlitade en entreprenör för att utföra elarbeten. Arbetena flöt på bra tills i juni 2015 då det uppstod meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen. Det hela urartade i att en företrädare för restaurangen misshandlade en elektriker som entreprenören anlitat. Fallet togs upp i domstol och företrädaren dömdes för misshandeln.

Efter detta avbröt entreprenören samtliga arbeten på restaurangen och krävde restaurangen på 70 procent av kontraktssumman samt kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten. Restaurangen motsatte sig entreprenörens krav och hävdade i sin tur att entreprenören enbart hade utfört arbete motsvarande 25 procent av kontraktssumman samt en mindre del av de påstådda ändrings- och tilläggsarbetena.

Entreprenören stämde med anledning av detta restaurangen.

Stockholms tingsrätt konstaterade att situationen fick tolkas som att entreprenören hade hävt avtalet. Hävningen har dock varit obefogad eftersom restaurangen efter incidenten hade erbjudit sig att avlägsna den misshandelsdömde företrädaren från projektet. Tingsrätten ansåg att restaurangen därför hade rätt till ersättning för den merkostnad som den hade drabbats av genom att vara tvungen att anlita en ny entreprenör med kort varsel. Dessutom fastslog tingsrätten att det enbart var visat att 25 procent av kontraktsarbetet utförts samt att entreprenören enbart utfört tilläggsarbeten för knappt 30 000 kronor.

Entreprenören överklagade till Svea hovrätt, som dock gör en liknande bedömning som tingsrätten och därför fastslår tingsrättsdomen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som obefogat häver ett avtal kan bli skyldig att betala skadestånd för den skada som den obefogade hävningen orsakar. Därför ska man alltid noggrant kontrollera i avtalet och tillämplig lagstiftning om man har rätt att häva avtalet innan man agerar – detta gäller oavsett hur motparten har agerat.

 

Foto: Bertil Ericson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Simon Mellin

simon.mellin@alltomjuridik.se