30 september, 2014

Nya turer i Ryssland och Yukos Oil-målet

Stockholms tingsrätt har dömt i ett mål som rör Ryssland och bolaget Yukos Oil samt fyra spanska fonder. En tvist mellan Ryssland och fonderna hade avgjorts av en skiljenämnd och tingsrätten anser i dagens dom att skiljenämnden var behörig att avgöra den tvisten.

Tvisten har sin bakgrund i Rysslands skatteprocesser mot Michail Chodorkovskijs bolag Yukos Oil Company från år 2000. Skatteprocesserna ledde till att bolag ägda av ryska staten tog över tillgångarna i Yukos Oil och att Yukos Oil senare försattes i konkurs. De spanska fonderna hade investerat i särskilda värdepapper knutna till Yukos Oil, vilka hade blivit värdelösa.

Fonderna startade en skiljeprocess vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i enlighet med ett investeringsskyddsavtal mellan Spanien och Ryssland.

Ryssland ansåg dock att skiljenämnden inte hade behörighet att pröva om åtgärderna mot Yukos Oil innebar en expropriation. Om en expropriation förelåg skulle fonderna kunna få ersättning av Ryssland för sin investering.

Skiljenämnden ansåg sig behörig att pröva expropriationsfrågan, men Ryssland inledde en särskild rättegång vid Stockholms tingsrätt för att få fastslaget att skiljenämnden inte var behörig.

Medan tingsrätten har prövat behörighetsfrågan har skiljenämnden avgjort tvisten och förpliktat Ryssland att betala viss ersättning till fonderna.

Tingsrätten har efter prövning och tillämpning av bland annat Wienkonventionen om tolkning av internationella avtal kommit fram till att nämnden var behörig. Rysslands talan ogillas därför.

Tingsrätten ansåg också att Ryssland skulle ersätta de spanska fonderna för deras rättegångskostnader, trots att ett ryskt bolag hade lovat att betala fondernas kostnader. Tingsrätten menade att ett sådant ansvar för en garant att betala kommer i andra hand i förhållande till huvudregeln i svensk rätt att den förlorande parten är skyldig att ersätta den vinnande parten.

Både den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och en skiljenämnd knuten till internationella domstolen i Haag har tidigare meddelat domar där Ryssland har förpliktats att betala betydande belopp till tidigare aktieägare i Yukos Oil.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Någonting som bör noteras är att skiljedomar inte kan överklagas. De kan klandras på formella grunder, men inte omprövas materiellt.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se