10 december, 2014

Nekas skadestånd för övervärdering av fastighet

Ett investmentbolag väckte talan mot ett fastighetsvärderingsföretag eftersom bolaget ansåg att värderingsföretaget grovt övervärderat en fastighet som investmentbolaget köpt. Varken tingsrätten eller hovrätten har dock gått på investmentbolagets linje. Enligt domstolarna har övervärderingen rört sig om ett betydligt mindre belopp än vad bolaget hävdat.

Ett investmentbolag lät ett fastighetsvärderingsbolag värdera en portfölj bestående av 26 fastigheter, inklusive en större fastighet i Älvsjö. Värderingsbolaget ansåg att hela portföljen var värd 2 479 miljoner kronor och fastigheten i Älvsjö värderades till 535 miljoner kronor.

Investmentbolaget kom senare att betala sju miljoner kronor mindre än vad värderingsbolaget ansett att portföljen var värd vid köpet av portföljen.

Närmare fyra år senare underrättade dock investmentbolaget värderingsföretaget om att värderingen av fastigheten var behäftad med ett antal felaktigheter. Ett annat fastighetsvärderingsbolag värderade nämligen fastigheten till 446 miljoner kronor, 89 miljoner kronor lägre än i värderingsrapporten.

Investmentbolaget vände sig till Stockholms tingsrätt med ett skadeståndsyrkande om lika mycket. Käromålet bestreds dock av värderingsbolaget som bland annat anförde att reklamationen skett för sent och att det saknades kausalitet mellan påstådd vårdslöshet och påstådd skada.

Värderingsbolaget hävdade också att bolaget i enlighet med uppdraget bara utgått från de uppgifter som fåtts av investmentbolaget och att det bland annat hade lett till en felaktig värdering av bashyran, fastighetsskatten och värmetillägget.

Tingsrätten gjorde dock bedömningen att de felaktiga värderingarna endast lett till en övervärdering med cirka 6,6 miljoner kronor. Då investmentbolaget betalat sju miljoner kronor mindre för portföljen än vad värderingen angav ansåg inte tingsrätten att bolaget kunde anses ha lidit någon skada på grund av felaktigheterna i värderingen och lämnade käromålet utan bifall.

Svea hovrätt anser nu att övervärderingen endast uppgår till cirka fyra miljoner kronor och avslår därmed överklagandet.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Marknadsvärde är ett dynamiskt begrepp som bygger mycket på tillgång och efterfrågan. Särskilt avseende fastigheter kan det skifta mycket beroende på hur marknaden ser ut. Det är därför viktigt att som köpare själv reflektera över värderingen, inte bara acceptera den som någon annan har gjort – för den behöver inte stämma ett par år senare.

 

Foto: Johan Nilsson/TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se