Man som polisanmält Radiotjänsts avgiftskontrollant får inte ta del av namnet

En konsekvens av offentlighetsprincipen är att du som privatperson kan få veta namnet på den person som fattat beslut i ett visst ärende som rör myndighetsutövning mot dig. Det gäller såväl då polisen beslutat att inte inleda förundersökning efter en polisanmälan, som då en domstol meddelar avgörande. Rätten gäller däremot inte alla personer som deltagit i processen. En man som begärt att få ut namnet på en avgiftskontrollant från Radiotjänst har nu fått avslag från Kammarrätten.

Efter att en man i Karlstad fått hembesök av en avgiftskontrollant från Radiotjänst i Kiruna AB begärde han att få veta namnet på den kontrollant som besökt honom. Som anledning angavs att kontrollanten lagt till en viss text på blanketten om hembesöket efter det att mannen skrivit under blanketten. Mannen hade därför polisanmält kontrollanten för urkundsförfalskning och ville veta kontrollantens namn för att komplettera anmälan.

Kontrollanten inte den slutliga beslutsfattaren

Mannens begäran att få ut kontrollantens namn avslogs dock av Radiotjänst med motiveringen att namnet inte fanns i handlingar som kunde hänföras till mannens ärende om radio- och tv-avgift. En kontrollant, menade Radiotjänst, har endast uppdraget att samla in uppgifter som rapporteras till Radiotjänst. Anteckningen förses med kontrollantens signatur. Därefter fattar en handläggare beslut om påförande av avgift.

Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrätten poängterar inledningsvis vikten av att en ansvarig beslutsfattare inte är anonym när det gäller myndighetsutövning mot enskilda personer. Domstolen noterar samtidigt också att Högsta förvaltningsdomstolen i ett tidigare avgörande konstaterat att en parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning, och att parkeringsvaktens namn därför lämnades ut.

Får avslag i kammarrätten

Även om Radiotjänsts verksamhet i och för sig innefattar myndighetsutövning ställer inte lagen upp något uttryckligt krav på att en tjänsteanteckning av det slag som en kontrollant upprättar innehåller namnet på kontrollanten, konstaterar kammarrätten. Det avgörande för mannens begäran är därför om kontrollantens namn förvaras i det enskilda ärendet om radio- och tv-avgift. Eftersom så inte är fallet i mannens ärende avslår kammarrätten mannens begäran om att få ut namnet på kontrollanten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Med myndighetsutövning menas normalt beslutsfattande och andra åtgärder som är ett uttryck för det offentligas maktbefogenheter över enskilda medborgare. Myndighetsutövning kan vara såväl gynnande som missgynnande. Gynnande myndighetsutövning kan exempelvis bestå i beviljande av bygglov eller beslut om att en person är berättigad till ett bidrag.
  • I den här situationen ansågs det vara handläggaren som utövade myndighetsutövning eftersom det är handläggaren som fattar själva beslutet. Kontrollanten hade inte befogenhet att själv besluta om påförande av avgift, som till exempel en parkeringsvakt har.

 

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*