Makar får inte omvandla café till fritidsbostad – allmänhetens uppfattning viktigare

De flesta känner till att det krävs bygglov för att bygga ett nytt hus. Vad många inte vet är att bygglov också krävs om man ska ändra användningen på ett hus. Två makar i Höganäs kommun ville omvandla ett café som de drev till fritidsbostad, men har efter många turer fått avslag i Mark- och miljööverdomstolen. Motiveringen är att allmänheten kan uppfatta det som att tillträdet till närliggande naturområde och badplats begränsas.

Två makar ansökte 2015 om bygglov för att ändra användningen av ett café till fritidsbostad, men beviljades inget bygglov. Makarna överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Skåne, men möttes där av ett nytt avslag. Anledningen till avslagen var främst att det skulle “påverka allmänhetens tillgång till området negativt”. I närområdet ligger en badplats och ett naturområde.

Efter ett nytt överklagande prövades ärendet vid Mark- och miljödomstolen, MMD, i Växjö. Där hävdade makarna att en omvandling till bostad skulle leda till mindre biltrafik och slitage på vägen, och att det ur miljösynpunkt vore bättre för området om byggnaden fick omvandlas till bostad. Länsstyrelsen, som var motpart i MMD, hävdade fortsatt att det fanns en risk att allmänheten skulle betrakta badplatsen och hela området som privat mark och därför avstå från besök.

Makarna påpekade också att den närmaste marken runt själva byggnaden redan var inhägnad och inte offentlig, och att några stora skillnader i allmänhetens tillgång till området därför inte skulle uppstå.

Att caféet omvandlades till bostad skulle tvärtemot faktiskt skulle öka allmänhetens tillgång till området hävdade makarna. Paret förklarade detta med att det serveringsområde som caféet har skulle försvinna. På ett alkoholserveringsområde är det inte tillåtet att förtära medhavd mat och dryck, men det skulle alltså bli tillåtet om serveringsområdet försvann.  

Delseger i tredje instans

MMD noterade att området i fråga är ett område med stora natur- och rekreationsvärden, och att det utgör ett så kallat Natura 2000-område. Åtgärder som inverkar negativt på friluftslivet i området ska därför tillåtas “endast i liten omfattning”. I denna del gick MMD på parets linje och konstaterar kort att markytan som blir tillgänglig för allmänheten inte skulle bli mindre om caféet gjordes om till privatbostad och att ingenting talat för på att miljön skulle belastas hårdare av detta. Trots de mycket restriktiva regler som medger sådana här förändringar i ett område som det aktuella gav MMD makarna därför rätt att omvandla byggnaden till privatbostad.

Turerna var emellertid inte slut där. Byggnadsnämnden i kommunen, som fattat det ursprungliga beslutet om att inte meddela bygglov, överklagade ärendet till Mark- och miljööverdomstolen. 

Allmänhetens intresse vinner över de enskildas

Inledningsvis konstaterar domstolen att plan- och bygglagen stadgar att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som de är bäst lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Därefter resonerar Mark- och miljööverdomstolen som så att om byggnaden och dess användning blir privat kommer även området runt byggnaden att uppfattas som privat av allmänheten. Det skulle därför inverka negativt på allmänhetens tillgång till den allmänna badplatsen och naturområdet omkring byggnaden om den gjordes om till privatbostad. Med anledning av detta upphäver domstolen domen och fastställer istället Byggnadsnämndens beslut att inte meddela bygglov. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas och därmed har makarna inte någon ytterligare möjlighet att överklaga domen.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Bygglov krävs enligt plan- och bygglagen också då ” byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt”. Även saker som fönsterbyte och ommålning kan alltså kräva att man har bygglov.
  • Området i fråga omfattades av flera skyddsbestämmelser om natur- och friluftsliv vilket gjorde bedömningen synbart hård mot de enskilda. Det krävs ibland svåra avvägningar för att avgöra om en enskilds eller allmänhetens intresse väger tyngst.

Foto: Jessica Gow/TT

OBS! Huset på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*