23 augusti, 2019

Kronofogdemyndighetens överklagan avslås – måste rätta missvisande uppgift

Förvaltningsrätten beslutade att en uppgift i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen skulle rättas av Kronofogdemyndigheten eftersom den enligt domstolen var missvisande. Nu instämmer kammarrätten i bedömningen, och avslår därmed Kronofogdemyndighetens överklagan. 

En kvinna ansökte om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM) mot en man för att få ut egendom som tilldelats henne i ett bodelningsbeslut. Mannen bestred ansökan, men KFM meddelade ändå utslag. Tingsrätten beslutade senare att upphäva utslaget och avslå kvinnans begäran eftersom det inte var tillräckligt preciserat vilken egendom som åsyftades. Med anledning av detta begärde mannen att KFM skulle rätta uppgifterna om utslaget som redan hade registrerats, då de enligt honom var missvisande.

KFM ansåg inte att uppgifterna var missvisande i fråga om mannens vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser, eftersom det inte rörde sig om en ekonomisk förpliktelse utan endast att ge ut egendom. Dessutom ansåg KFM att uppgifterna hade behandlats korrekt, eftersom de visade att KFM hade registrerat och meddelat ett utslag, vilket var helt i enlighet med vad som hade hänt i ärendet. KFM beslutade därmed att avslå mannens begäran om rättelse.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Domstolen konstaterade inledningsvis att det inte fanns något som talade för att uppgifterna behandlats i strid med lag eller författningar. Därefter prövade domstolen om uppgifterna kunde anses missvisande i fråga om mannens vilja eller förmåga att uppfylla ekonomiska förpliktelser, och konstaterade därvid att även egendom skulle anses falla under begreppet ”ekonomiska förpliktelser”. Domstolen menade att en uppgift kan anses missvisande om det inte funnits någon rimlig möjlighet att förhindra att utslaget meddelades. Domstolen påpekade att mannen hade bestridit ansökan innan KFM meddelat utslag, och att uppgifterna om hans vilja eller förmåga att uppfylla förpliktelsen därmed enligt domstolen var missvisande och skulle rättas, blockeras eller utplånas.

KFM överklagade till kammarrätten. Kammarrätten instämmer dock i förvaltningsrättens bedömning, och avslår därmed överklagandet.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Kammarrätten i Stockholm 1029-19

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX