30 september, 2019

Inget personligt betalningsansvar för styrelseledamot när tidpunkt för kritisk gräns inte kan fastställas

Ett marknadsföringsbolag ville att en styrelseledamot i ett caféföretag som gått i konkurs skulle bli personligen betalningsansvarig. Detta eftersom styrelseledamoten enligt bolaget hade ingått ett avtal med marknadsföringsbolaget efter det att styrelseledamoten varit skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning. Hovrätten konstaterar nu att tidpunkten då en kontrollbalansräkning borde ha upprättats inte kunde fastställas, och därmed blir styrelseledamoten inte betalningsansvarig. 

Ett caféföretag ingick ett avtal med ett marknadsföringsbolag om annonsering i en tidning för en kostnad om 1188 kr inklusive moms. Efter att annonsen hade införts i tidningen, sände marknadsföringsbolaget en faktura till caféföretaget, men den betalades inte.

Några månader senare beslutade bolagsverket att caféföretaget skulle träda i likvidation, och därefter försattes bolaget på egen begäran i konkurs.

Marknadsföringsbolaget menade att styrelseledamoten som företrätt bolaget vid avtalets ingående skulle bli personligt betalningsansvarig för fordran, eftersom hon hade underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning för caféet trots att det funnits skäl att anta att företagets eget kapital understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Tingsrätten konstaterade att det var utrett att bolagets registrerade aktiekapital faktiskt varit förbrukat någon gång innan caféföretaget försattes i konkurs, men att det utifrån utredningen i målet inte gick att fastställa vilken tidpunkt som kapitalbristen hade uppstått. Däremot påpekade domstolen att ett ansvarsgenombrott kan vara motiverat även om inte den exakta tidpunkten för den faktiska kapitalbristen kan utredas.

Styrelseledamoten hade inte lyckats visa att hon inte varit försumlig när hon underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning, och hon måste därför enligt tingsrätten tillräknas vetskap om kapitalbristen. Mot den bakgrunden bedömde tingsrätten att hon skulle bli personligen betalningsansvarig för fakturan. Styrelseledamoten överklagade domen.

Hovrätten konstaterar inledningsvis att bolagets eget kapital måste ha underskridit den ”kritiska gränsen” för att personligt betalningsansvar ska bli aktuellt. Betalningsansvaret gäller då endast de förpliktelser som uppkommer efter den tidpunkten. Hovrätten påpekar, precis som tingsrätten, att marknadsföringsbolaget inte hade styrkt vilken tidpunkt som den faktiska kapitalbristen inträdde, och att denna tidpunkt alltså kan ha inträtt först efter det att marknadsföringsbolagets fordran uppkom. På grund av detta kan alltså bolagets talan inte bifallas. Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom, och ogillar marknadsföringsbolagets talan och styrelseledamoten blev därmed inte betalningsansvarig för bolagets fordran.

 

_________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Hovrätten för Västra Sverige FT 4558-18

Foto: Micke Larsson / TT