28 november, 2016

Hyresvärd behöver inte bygga upp nedbrunnet sophus

Om en hyresvärd på något sätt brister i underhållningen av en hyresrätt eller orsakar ett hinder i rätten att använda hyresrätten har man som hyresgäst möjlighet att vända sig till hyresnämnden för att ansöka om att hyresvärden ska åtgärda problemet. Hyresnämnden kan då meddela ett så kallat åtgärdsföreläggande som hyresvärden måste följa. En kvinna i Linköping ansökte om åtgärdsföreläggande efter att hennes närmaste sopsorteringsbyggnad brunnit ner. Hovrätten avslår nu kvinnans ansökan och hyresvärden behöver därför inte bygga upp en ny sopsorteringsbyggnad.

Kvinnan bor cirka 25 meter från den ursprungliga sopsorteringsbyggnaden. Efter branden hänvisades hon till ett annat hus för sopsortering som istället låg ungefär 200 meter från kvinnans port. Kvinnan menade i sin ansökan till hyresnämnden att det var för långt att behöva gå sammanlagt 400 meter för att återvinna sina sopor, särskilt för de äldre i huset. Den nya sopsorteringsstationen är också mycket illa skött och har inte kapacitet för mängden sopor. Hon ansökte därför om ett åtgärdsföreläggande mot hyresvärden, så att denne skulle åläggas att återställa sopsorteringen till hur det varit före branden.

Hyresvärden å sin sida menade att det inte var lönt att bygga upp den nedbrunna byggnaden eftersom mer moderna lösningar är var vänta för framtida sophantering. Hyresvärden hänvisade även till att det enligt avtalet inte finns någon skyldighet att tillhandahålla sopsorteringsbyggnader till hyresgästerna.

Hyresnämnden prövade fallet

Hyresnämnden bedömde först frågan om tillgången till sopsorteringsbyggnad utgjorde en del av nyttjanderätten till hyresrätten. Hyresnämnden kom fram till att så var fallet eftersom alla hyresgäster faktiskt hade tillgång till en sådan byggnad, även om frågan inte reglerats specifikt i de enskilda hyresavtalen.

Kunde då hyresvärden avstå från att återställa sopsorteringsbyggnaden? I den bedömningen tog hyresnämnden hänsyn till om kvinnans rättigheter som hyresgäst kunde ses som uppfyllda även utan hennes närmaste sopsorteringsbyggnad.

Hyresnämnden fann att den byggnad kvinnan nu var tvungen att gå till låg ”orimligt långt” från kvinnans lägenhet. Hyresvärden hade därför orsakat ett så kallat ”men” i kvinnans hyresrätt och var enligt hyresnämnden skyldig att återuppbygga sopsorteringsbyggnaden på samma ställe eller på jämförbart avstånd.

Hovrätten river upp hyresnämndens beslut

Hyresvärden överklagade till Svea hovrätt som nu ändrar hyresnämndens beslut.

Hovrätten kommer även den fram till att tillgång till en sopsorteringsbyggnad ingår i kvinnans nyttjanderätt. En sådan rätt får inte ändras hur som helst, anser domstolen, även om rätten inte står utskriven i hyresavtalet.

Hovrätten konstaterar dock att kvinnans möjlighet till sopsortering fortfarande finns kvar, med den skillnaden att det är längre att gå i nuläget. Enbart det faktum att det är längre för kvinnan att förflytta sig kan enligt hovrätten inte ses som ett hinder eller men i nyttjanderätten.

Hovrätten ändrar därmed hyresnämndens beslut och avslår kvinnans ansökan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En hyresvärd är enligt lagen skyldig att underhålla hyresrätten under hyresperioden. Underhållsskyldigheten gäller bostadslägenheten men även de utrymmen som är avsedda för gemensamt bruk av hyresgästerna. Om hyresvärden inte uppfyller denna skyldighet kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden som därefter kan förelägga hyresvärden att åtgärda fel och brister i hyresrätten.

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär 

karin.arleskar@alltomjuridik.se