15 juni, 2016

HD: Iphones ska omfattas av privatkopieringsavgift

I framtiden kan en Iphone komma att bli ännu dyrare än vad den är idag. Intresseorganisationen Copyswede har, efter en långdragen process som tagit sig hela vägen till Högsta domstolen, fått det fastställt att en särskild privatkopieringsavgift ska utgå för Iphones.

Privatkopieringsersättningen

Inom svensk rätt har var och en rätt att, för privat bruk, göra några få kopior av upphovsrättsligt skyddade verk som offentliggjorts. År 1999 infördes privatkopieringsersättningen, ett system som i viss mån skulle kompensera upphovsmännen för de intäkter de förlorar på grund av denna tillåtna kopiering.

Privatkopieringsersättningen omfattar alla apparater som kan anses vara särskilt ägnade för att kopiera material för privat bruk. Alla näringsidkare som arbetar med att tillverka eller föra in sådana produkter i landet är skyldiga att betala en bestämd ersättning per apparat. Detta leder i sin tur till att produkterna i fråga blir dyrare för konsumenterna.

När ersättningssystemet infördes var avsikten att avgiften skulle utgå för tomma ljudkassetter, videoband och inspelningsbara cd-skivor. Allt eftersom tekniken utvecklats och dessa anordningar blivit utdaterade har ersättningssystemet utvidgats och implementerats på nya tekniska produkter som ansetts kunna fylla samma kopieringsfunktion.

Föreningen Copyswede är upphovsmännens intresseorganisation och ansvarar för att fördela ut avgifterna som kommer in, mellan upphovsmännen. Copyswede hade krävt att TeliaSonera, som arbetar med att föra in Iphones till Sverige, skulle betala ut privatkopieringsersättning för alla Iphones.

TeliaSonera vägrade däremot betala ut avgiften och hävdade att Iphones inte är särskilt ägnade för att kopiera upphovsrättsligt skyddade verk. Detta ledde till att frågan om Iphonens omfattning av ersättningssystemet landade framför domstolen.

Är Iphones särskilt ägnade för privatkopiering?

Efter att både Södertörns tingsrätt och Svea hovrätt funnit att Iphones är särskilt ägnade för privatkopiering, lyckades TeliaSonera få prövningstillstånd till Högsta domstolen och få frågan prövad i högsta instans.

HD konstaterade att det finns två språkliga innebörder av ”särskilt ägnat”. Antingen ska apparaten i fråga tilldelats den speciella funktionen att användas för privatkopiering eller så ska det vara tillräckligt att de har egenskaper som gör att dem i hög grad är lämpade för privatkopiering.

I valet mellan vilken språklig innebörd som skulle vara den rätta valde man att beakta att den tekniska utvecklingen lett till att få apparater idag har den funktionen att endast användas för privatkopiering.

Dagens apparater har nämligen flera olika användningsområden och kan användas för mer än endast privatkopiering. För att minska risken för att upphovsmännen går miste om ersättning beslutade man därför att ersättningssystemet måste omfattas av apparater som har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering.

HD tillade däremot att det utöver detta, måste kunna antas att apparaten ifråga kommer komma till användning för privatkopiering i ”en omfattning som inte kan anses som oväsentlig i sammanhanget”.

Vid HD:s bedömning av Iphonens lämplighet valde man att beakta att de har teknisk kapacitet för privatkopiering, användarvänlighet och andra egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering.

De marknadsundersökningar som hade presenterats av parterna ansågs även vara tillräckliga för att uppfylla det ganska låga beviskravet på att Iphonen kan antas komma till användning för privatkopiering.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt Copyswedes hemsida är normalavgiften för mobiltelefoner 3,50 kr per gigabyte. En Iphone på 16 GB kan alltså komma att bli 56 kr dyrare medans en på 64 GB kan bli 224 kr dyrare. Någon exakt avgift för just Iphones har däremot ännu inte bestämts.
  • Allt eftersom nya tekniska produkter kommer ut på marknaden kan även dessa komma att omfattas av avgiften. Det avgörande är huruvida de har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering samt om det kan antas att de kommer användas för privatkopiering.

Foto: Eric Risberg/TT

 

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se