5 november, 2014

Ger viktuppgång rätt till bistånd för kläder?

En 44-årig man i Västervik som ansökt om ekonomiskt bistånd till extra klädbidrag på grund av viktuppgång får inget gehör i kammarrätten. 

En socialnämnd avslog en idag 44-årig mans ansökan om ekonomiskt bistånd till extra klädbidrag. Som skäl för beslutet angavs att hans behov var tillgodosett eftersom han varje månad uppbar 1 239 kronor i bistånd till sin försörjning, varav 552 kronor var avsett för kläder, enligt norm.

Mannen, som befann sig på ett behandlingshem, överklagade och anförde att han på grund av viktuppgång saknade sommarkläder.

Förvaltningsrätten anförde att det av Konsumentverkets beräkningar framgick att kostnaderna för kläder och skor för en man i åldern 31 till 49 år är 590 kronor. Förvaltningsrätten ansåg att mannen, som är 44 år gammal, för att tillgodoses en skälig levnadsnivå hade rätt till ekonomiskt bistånd till kläder enligt norm. Med ledning av Konsumentverkets beräkningar för posten ”kläder och skor” hade han därför rätt till extra ekonomiskt bistånd till kläder om mellanskillnaden mellan 590 kronor och 522 kronor, det vill säga 68 kronor.

Förvaltningsrätten fann inte att det som framkommit om mannens viktförändring visade att det funnits särskilda skäl för nämnden att beräkna hans kostnader för kläder till en högre nivå än totalt 590 kronor. Rätt till ekonomiskt bistånd utöver riksnormen förelåg därmed inte.

Överklagandet bifölls således delvis och målet överlämnades till nämnden för vidare handläggning.

Kammarrätten konstaterar nu att det inte har framkommit annat än att det för kläder avsedda beloppet har beräknats i enlighet med gällande riksnorm. Särskilda skäl att beräkna kostnaderna till en högre nivå har enligt kammarrätten inte framkommit.

Nämndens överklagande bifalls därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • De vägledande normer från konsumentverket som hänvisas till finns att ladda ner och läsa här >>> 

 

Foto: Bertil Enevåg Ericson/ TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se