Fordran på miljonbelopp ej preskriberad

År 1999 gick två personer i borgen såsom för egen skuld för fullgörande av ett bolags låneförpliktelser gentemot Handelsbanken.

Eftersom bolaget inte betalade tillbaka lånet, väckte banken talan mot den ena borgensmannen i Ångermanlands tingsrätt och yrkade att han skulle betala närmare 5,7 miljoner kronor.

Borgensmannen hävdade att borgensåtagandet hade preskriberats den 30 november år 2009, men banken anförde att preskriptionsavbrott hade skett den 30 oktober år 2008. Banken åberopade som bevis en handling vid namn ”erinran om borgensansvar” med en namnunderskrift i borgensmannens namn. Borgensmannen förnekade att han hade skrivit under handlingen.

Tingsrätten konstaterade dock att Statens kriminaltekniska laboratoriums sakkunnigutlåtande talade för att det var borgensmannen som egenhändigt hade undertecknat handlingen. Till detta kom även att borgensmannen, samma dag som handlingen hade undertecknats, hade ingått ett avtal om tilläggskredit på en miljon kronor. Vid en samlad bedömning fann tingsrätten att banken hade lyckats styrka att borgensmannen hade undertecknat den preskriptionsbrytande handlingen. Borgensåtagandet hade därför inte preskriberats.

Borgensmannen invände även att banken varit försumlig eftersom den inte hade kontrollerat bolagets avtalspartners kreditvärdighet. Tingsrätten konstaterade dock att det saknades skriftlig dokumentation på att ett avtal hade träffats med banken om att den skulle kontrollera kreditvärdigheten hos bolagets kund. Därmed fann domstolen att borgensmannen inte hade lyckats visa att banken hade varit försumlig. Bankens talan bifölls därför i sin helhet.

Hovrätten för Nedre Norrland instämmer nu i tingsrättens bedömning att banken har gjort övervägande sannolikt att borgensmannen har antecknat handlingen som lett till att preskriptionsavbrott har skett. Hovrätten anser inte heller att banken har varit försumlig. Borgensmannens överklagande lämnas därför utan bifall.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt preskriptionslagen inträder preskription efter tio år, om inte ett preskriptionsavbrott sker. Detta sker genom att notifiera motparten. Var dock uppmärksam på att motparten måste motta aviseringen. Det räcker således inte med att skicka ett brev till en adress motparten har en koppling till och hoppas att denne ska läsa det.

 

Foto: TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
ES_130x87

Ellen Sjöberg/Sophia Lindstedt

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*