16 mars, 2022

Felaktigt uppsägning av lokalhyresavtal ledde till miljonskadestånd

En pizzeria blev uppsagd från sin lokal. Som skäl för uppsägningen uppgavs att ombyggnation skulle ske, men någon ombyggnation skedde aldrig. På grund av den felaktiga uppsägningen behöver hyresvärden betala miljonskadestånd till pizzerian.

En pizzeria hyrde en lokal i Stockholm. Efter några år sade hyresvärden upp hyresavtalet. Som skäl för uppsägningen uppgav hyresvärden att lokalen skulle genomgå en ombyggnation och att bruksändamålet skulle bli bostäder. Pizzerian ansåg att hyresvärden inte hade rätt att säga upp hyresavtalet och att de därför hade rätt till ersättning för den skada som uppsägningen av hyresavtalet innebar. Tvisten togs upp i tingsrätten.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att en lokalhyresgäst har ett s.k. indirekt besittningsskydd. Det innebär att en lokalhyresgäst vid uppsägning i och för sig är skyldig att avflytta, men att lokalhyresgästen då har rätt till ersättning för den skada denne lider på grund av att han eller hon måste lämna lokalen. Det finns dock vissa situationer där hyresgästens rätt till ersättning faller bort. En sådan situation är om huset ska genomgå en större ombyggnad. Det är hyresvärdens avsikter vid tidpunkten för uppsägningen som är avgörande.

I det aktuella fallet var planeringen för ombyggnationen på ett mycket tidigt stadium när uppsägningen skedde. Hyresvärden hade inte gjort någon kalkyl över den förbättrade lönsamheten och det fanns inga ritningar för någon ombyggnation. Någon ombyggnation hade inte heller påbörjats vid tidpunkten för tingsrättsförhandlingen. Mot bakgrund av detta ansåg tingsrätten att pizzerians intresse av att sitta kvar i lokalen vägde tyngre än fastighetsägarens preliminära ombyggnadsplaner. Tingsrätten kom därför fram till att hyresvärden inte hade befogad anledning att säga upp hyresavtalet och att pizzerian hade rätt till skadestånd.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery / TT