16 april, 2014

En förbättrad asylprocess

Nytt handläggningsstöd för asylutredningar och beslut ska ge bättre förutsättningar för asylsökande att berätta om sina asylskäl. Stärkt rättssäkerhet står i fokus, enligt migrationsverket.

Migrationsverket har nyligen lanserat ett nytt stöd till handläggare och beslutsfattare som prövar ansökningar från asylsökande. Stödet består av en juridisk del, en del om hur beslutet ska skrivas och en del som innehåller muntlig utrednings­metodik.

– Migrationsverket får nu ett gemensamt, lättillgängligt och tvärvetenskapligt stöd för asylutredningar, säger Fredrik Beijer, tillförordnad rättschef på Migrationsverket.

– För första gången finns nu ett samlat material kring metodiken för utredning och prövning med syftet att på olika sätt ge stöd till utredaren i asylärenden, fortsätter Fredrik Beijer.

Själva kärnan i asylprocessen är den asylsökandens utsaga, men i många fall saknas skriftliga dokument till stöd för det som uppges. I det läget är det särskilt viktigt att utredaren kan luta sig på relevant vägledning, för att objektivt bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten i den asylsökandes berättelse – även om omständigheter och förhållanden i det förflutna endast har en indirekt betydelse, enligt Migrationsverket. Metoden för att utreda om en asylsökande har upplevt det hon berättar, och riskerar det hon fruktar, är central.

– Asylbeslut skiljer sig från de flesta andra förvaltningsrättsliga beslut på så sätt att vår huvudbedömning inte rör det som har hänt, utan det som sannolikt kommer att hända, säger Fredrik Beijer.

– Det är viktigt att inte tappa den framåtsyftande riskbedömningen ur siktet, men det är också viktigt att Migrationsverkets utredare underlättar för den asylsökande att berätta vad han eller hon varit med om. I det avseendet har minnespsykologi en värdefull funktion, fortsätter han.

I de nya beslutsmallar som har tagits fram ligger tonvikten på själva bedömningen. De olika delarna av asylprövningen har gjorts mer överskådliga och juridiska begrepp som kan vara svåra att förstå åtföljs av en förklaring.

Under år 2012 påbörjade Migrationsverket arbetet med att ta fram det nya handläggningsstödet. Det är en del av Migrationsverkets största insats inom rättslig kvalitet och ledarskap, och delfinansieras av Europeiska Flyktingfonden. FN:s flyktingkommissariat, UNCHR och ett flertal andra aktörer har ingått i den referensgrupp som regelbundet sammankommit och bidragit till framtagningen av det nya stödet.

– Vår förhoppning är att kunskapen om handläggningsstödet även får spridning utanför nationsgränserna. Vi ser därför väldigt positivt på att UNHCR redan har påbörjat en informationsinsats för att migrationsmyndigheter i andra länder ska få kännedom om och dra lärdom av Migrationsverkets handläggningsstöd, säger Fredrik Beijer.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det nya regelverket bidrar till ökad rättssäkerhet och förhoppningsvis även en smidigare asylprocess – vilket är kostnadseffektivt för staten.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se