15 september, 2014

Elev trakasserades av lärare

En lärare på Stadsmissionens skola i Stockholm uttryckte nedsättande kommentarer om att en av hennes elever valde att bära huvudduk. Skolan medger att det var trakasserier och parterna har nu nått en förlikning som innebär att eleven får 45 000 kronor i ersättning.

Vintern år 2012 ifrågasatte en lärare vid Stadsmissionens skola i Stockholm en elevs val att bära huvudduk. Läraren ställde också frågor som insinuerade att den unga kvinnan snart skulle giftas bort av sina föräldrar.

Kommentarerna fick till följd att eleven undvek att gå på lärarens lektioner och hon slutade även under våren år 2013 att bära huvudduk.

DO ansåg efter utredning att det var fråga om trakasserier som hade samband med såväl religion som etnisk tillhörighet och kön.

Parterna har nu träffat en förlikning som innebär att skolan betalar 45 000 kronor i ersättning till eleven.

– DO ser positivt på att skolan har vidtagit åtgärder så att detta inte  upprepas. Det är allvarligt när en elev som befinner sig i en beroendeställning blir trakasserad av en lärare. Lärare måste vara medvetna om den ojämna maktposition de har, i förhållande till eleverna, och tänka på hur de uttrycker sig, säger Ulrika Dietersson, processförare på diskrimineringsombudsmannen, i en kommentar och fortsätter:

– Skolan har enligt lag ett ansvar för att förebygga och förhindra att elever blir kränkta eller diskriminerade på grund av bland annat etnisk tillhörighet och trosuppfattning. I det sammanhanget är det viktigt att elever har möjlighet att uttrycka sin religion, exempelvis genom att bära religiösa kläder.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Diskrimineringsombudsmannen, DO, vakar över diskrimineringslagstiftningen. Det går att anmäla till DO om man anser att man själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller missgynnad. Det går även att anmäla om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare har brister i det förebyggande och främjande arbetet. Det går med andra ord att göra en anmälan även om man själv inte är personligt berörd. Mer information om DO:s verksamhet finns på myndighetens hemsida >>>

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se