29 maj, 2015

Domstol kan besluta om skattetillägg vid skattebrott

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att åklagare inte ska kunna inleda en skattebrottsprocess om Skatteverket redan har beslutat om skattetillägg i samma fall – och vice versa. Däremot ska domstolar kunna besluta om skattetillägg i mål om skattebrott.

I lagrådsremissen föreslår Finansdepartementet att reglerna om skattetillägg och skattebrott ändras. Syftet uppges vara att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet, bland annat med beaktande av Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

”Spärreglering”

I lagrådsremissen föreslås bland annat att en ”spärreglering” införs, som innebär att åklagaren inte får inleda en skattebrottsprocess om Skatteverket redan har beslutat om skattetillägg i samma fråga.

Omvänt får inte Skatteverket besluta om skattetillägg om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess.

Domstol ska vara behörig

Dessutom föreslås att ett samlat sanktionsförfarande införs, som innebär att en allmän domstol ska kunna besluta om skattetillägg i samband med skattebrottsprocessen om åklagaren yrkar på det.

Enligt förslaget skulle detta förfarande regleras av en ny lag om skattetillägg. Dessutom föreslås en justering av reglerna om särskild åtalsprövning i skattebrottslagen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft från och med början av nästa år.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Förslaget är tänkt att lösa de rättsproblem som uppstått efter det att Högsta Domstolen 2013 beslutade om att dubbelbestraffningen i skattemål inte var rättssäkert. Innebörden i HD’s beslut var att en person, för en och samma gärning, inte både kan dömas för skattebrott och samtidigt få skattetillägg.

 

Niklas_200

Niklas Kristoffersson/red. Dagens Juridik

info@alltomjuridik.se