22 april, 2016

Breivik vann mot norska staten – vad innebär det?

Massmördaren Anders Behring Breivik stämde norska staten för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Nu har Oslo tingsrätt gett Breivik rätt på en punkt och slår därmed fast att Breiviks mänskliga rättigheter kränkts i fängelset. 

Hela grundtanken med de mänskliga rättigheterna är att de är grundläggande rättigheter som var och en åtnjuter. Även massmördare.

Man kan göra sina mänskliga rättigheter gällande på olika sätt. Domstolar, myndigheter och andra organ ska alltid beakta rättigheterna i sin ordinarie myndighetsutövning. Det är på så vis alltid möjligt att åberopa de mänskliga rättigheterna (i exempelvis Europakonventionen) i alla juridiska processer; vid bygglovsbeslut, vid skattekontroller, vid brottmålsprocesser och även exempelvis när ordningsvakten på krogen ingriper mot berusade människor.

Det som dock blir tydligast är när någon anser sig ha fått sina mänskliga fri- och rättigheter kränkta på ett otillåtet sätt. I ett sådant läge kan man civilrättsligt stämma staten på skadestånd för att staten inte säkerställt att rättigheterna inte skyddats.

Anders Behring Breivik gjorde just detta.

Breivik ansåg att Norge brutit mot Europakonventionen

I Europakonventionen, som de flesta europeiska länder är bundna av, föreskrivs i artikel 3 att det finns ett förbud mot tortyr och annan omänsklig behandling eller bestraffning.

Med detta sagt är det fullt tillåtet att hålla grova brottslingar inspärrade, så länge frihetsinskränkningen inte är orimligt lång eller ingripande med hänsyn till brottets art, eller om fängelsestraffet inbegriper åtgärder som bryter mot exempelvis tortyrförbudet.

Breivik menade att norska staten brutit mot dels artikel 3 i Europakonventionen, dels artikel 8 – som stadgar skyddet för privat- och familjeliv.

Oslo tingsrätt ansåg dock inte att någon kränkning av artikel 8 hade skett. Att Kriminalvården kontrollerade Breiviks post, besök och telefonsamtal menade tingsrätten låg inom gränsen för vad som är en tillåten begränsning av Breiviks privatliv.

Oslo tingsrätt: Norska staten har brutit mot tortyrförbudet

Däremot ansåg tingsrätten att kriminalvården brutit mot artikel 3 i Europakonventionen.

Breivik hade bland annat suttit isolerad under mycket långa perioder, vilket Breivik menade gett psykiska skador.

Dagens Juridik beskriver att norsk media rapporterat att de avgörande faktorerna för tingsrättens beslut var isoleringens längd, den otillräckliga motiveringen för isoleringsåtgärderna och de hårda restriktionerna mot Breivik samt hans begränsade möjligheter att överklaga och få kompensationsåtgärder.

Dessutom hade kriminalvården inte tagit tillräcklig hänsyn till Breiviks mentala hälsa när man beslutade om omfattningen av isoleringen.

Av den anledningen fann alltså tingsrätten att norska staten gått över gränsen och därför brutit mot Europakonventionen i sin hantering av Breivik.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Tingsrättens dom kan mycket väl överklagas. När domen slutligt vinner laga kraft kommer det visa sig om Breivik får skadestånd av norska staten eller inte. Hans fängelsestraff påverkas dock inte av att han eventuellt vinner mot norska staten i denna skadeståndsprocess.

 

Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se