Bolag skyldigt att betala hyra efter otydlig uppsägning av hyresavtal

I december 2016 skickade ett resebolag en uppsägningshandling för villkorsändring till sin hyresvärd avseende två hyresavtal. Hovrätten anser, i likhet med tingsrätten, att uppsägningen var för otydlig och att den därmed är ogiltig. Hyresavtalen har därmed fortsatt att gälla, och resebolaget är ersättningsskyldigt för obetald hyra.

Ett resebolag hyrde två lokaler av ett fastighetsbolag enligt två avtal. I december 2016 skickade resebolaget över en uppsägningshandling för villkorsändring avseende båda avtalen, och i handlingen framgick bland annat att hyrestiden skulle förlängas med två månader för båda lokalerna och att resebolaget skulle ha rätt att säga upp hyreskontrakten med tre månaders uppsägningstid. Bolagen kom inte överens om någon förlängning, och resebolaget flyttade ut från lokalerna i december 2017, och efter januari 2018 betalades ingen hyra. Fastighetsbolaget ingick ett hyresavtal med en ny hyresgäst avseende den första lokalen från januari 2019.

Fastighetsbolaget väckte talan i tingsrätten och menade att uppsägningshandlingen inte uppfyllde formkraven för en villkorsuppsägning eftersom den var otydlig, och att den därmed var ogiltig. Fastighetsbolaget ansåg därför att resebolaget var skyldigt att betala hyra för lokalerna. Resebolaget menade att formkraven för uppsägning var uppfyllda och att bolaget därmed inte var betalningsskyldigt.

Tingsrätten ansåg att uppsägningen var så otydlig att den inte kunde anses uppfylla kraven för en giltig uppsägning för villkorsändring enligt lagen, och att uppsägningen därmed var ogiltig. Domstolen konstaterade mot bakgrund av detta att avtalen löpt vidare och att resebolaget var ersättningsskyldigt för hyror efter december 2017. Resebolaget överklagade domen och ville att hovrätten skulle ogilla käromålet.

Hovrätten konstaterar att en uppsägning för villkorsändring enligt lagen måste innehålla vilken villkorsändring hyresgästen vill ha, och att uppsägningen annars är ogiltig. Domstolen menar att det inte heller får råda en väsentlig osäkerhet om vad avsändaren menar med uppsägningen. En villkorsuppsägning kan enligt domstolen bara ske till den avtalade hyrestidens utgång, och en begäran av förlängning av hyrestiden kan inte föras fram i en uppsägning för villkorsändring på så sätt som resebolaget gjort. Domstolen konstaterar sammanfattningsvis att uppsägningen är utan verkan och fastställer tingsrättens domslut.

 

_________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow / TT

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*