17 september, 2014

Betalningsskyldig trots fel namn i avtal

HD har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett fordringsmål. Det innebär att en 47-årig bolagsman i Örebro måste betala drygt 9 300 kronor till ett bolag, trots att hans namn inte stod i det aktuella avtalet.

Ett bolag yrkade att en man skulle förpliktas att betala drygt 9 300 kronor.

Bolaget hävdade bland annat att ett handelsbolag, i vilket mannen var en av två bolagsmän, hade kontaktat bolaget för försäljning av en pizzeria. Bolaget hade sedan marknadsfört pizzerian och haft visningar, men ingen försäljning hade skett och den fakturerade grundavgiften hade inte betalats.

Mannen bestred käromålet och anförde bland annat att det var den andra bolagsmannen som utan hans vetskap hade ingått försäljningsavtalet.

Tingsrätten konstaterade att det var visat att bolaget och den andra bolagsmannen ingått ett försäljningsavtal och att en grundavgift skulle utgå om ingen försäljning kom till stånd. Med anledning av att försäljningsuppdraget inte tecknats av det handelsbolag som mannen var bolagsman i, utan ett annat handelsbolag, ogillade tingsrätten käromålet.

Domen överklagades till hovrätten som menade att det inte råder någon tvekan om vilken rörelse som avsågs och att det saknar betydelse att företaget i avtalet angetts med det namn som pizzerian drivits under samt med en siffra felaktigt i organisationsnumret.

Hovrätten anförde att inget framkommit som tyder på att den andra bolagsmannen inte hade rätt att företräda handelsbolaget.

Med anledning av att bolagsmän svarar solidariskt för handelsbolags skulder biföll hovrätten käromålet.

Mannen ålades även betala bolagets rättegångskostnader i tingsrätten med drygt 1 500 kronor och i hovrätten med knappt 1 300 kronor.

Högsta domstolen, HD, beslutar nu att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Bolagsmännen i ett handelsbolag är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser, om inte ett avtal dem emellan stipulerar annorlunda. Det är därför viktigt att upprätta tydliga dokument för hur bolaget ska skötas samt att noga tänka över vem man bildar handelsbolag med.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se