Avtal hävs när firma inte kontrollerat åtgärder med kund

Två makar ingick ett avtal med en takfirma gällande takarbete på deras fastighet. Under arbetets gång hävde makarna avtalet, eftersom takfirman hade utfört arbete utan att kontrollera hur makarna ville ha det. Enligt domstolen har makarna inte haft rätt att häva hela avtalet, utan bara den återstående delen av tjänsten. 

När taket på makarnas fastighet i Norrtälje behövde renoveras ingick makarna ett skriftligt avtal med en takfirma. Under arbetets gång uppstod frågor om hur skadat material i taket skulle åtgärdas. Takfirman rev ut hela taket och en del av det skadade materialet om ersattes med ett helt annat material. Detta var dock i strid med avtalet då skadan skulle åtgärdas med nytt, men samma typ av material som innan. Firman kontrollerade inte heller med makarna om de kunde göra på detta sätt.

Makarna hävde avtalet i dess helhet på den grunden att de ansåg att det fanns starka skäl att anta att tjänsten inte skulle fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för dom. Parterna är oeniga om makarna haft rätt till hävning och takfirman kräver i tingsrätten ersättning på grund av redan utfört arbete.

Enligt konsumenttjänstlagen ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt och med omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som behövs och är möjligt. Det innebär att takfirman har haft en skyldighet att informera makarna om vilka problem som kan uppstå vid en renovering och vilka möjliga lösningar och tillvägagångssätt som finns.

Det som medför hävningsrätt av avtalet i sin helhet är att det slutliga resultatet praktiskt taget är oanvändbart för sitt ändamål eller om resultatet är så dåligt eller så avvikande från vad som avtalats att det i stort sett inte har något värde för konsumenten. I målet är tjänsten i vissa delar att anse som felaktig då det har skett ett annat utförande (byte av material) än det som avtalats. Det är dock inte visat att syftet med tjänsten i huvudsak blivit förfelat och makarna har därför inte haft rätt att häva avtalet i dess helhet, enligt tingsrätten.

Tingsrätten bedömer att firman har brustit i skyldigheten att med omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Av den anledningen anser tingsrätten att det fanns starka skäl för makarna att anta att entreprenaden inte skulle komma att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse. Detta innebär att makarna haft rätt att häva avtalet beträffade den del av arbetet som ännu inte var slutförd. Firman får inte rätt till ersättning för material eller det arbete som redan gjorts, eftersom makarna haft samma kostnader för att få den återstående delen av entreprenaden utförd.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*