24 mars, 2023

Arbetsgivaren har bevisbördan i mål om påstådd förfalskning av uppsägning

En arbetsgivare har gjort det övervägande sannolikt att en egenhändigt undertecknad uppsägningshandling från en anställd är äkta och att den anställda har sagt upp sig själv. Den anställda har alltså inte blivit avskedad och har inte rätt till skadestånd.

Tvist uppstod mellan en arbetsgivare och en arbetstagare gällande hur arbetstagarens anställning hade avslutats. Arbetsgivaren hävdade att arbetstagaren hade sagt upp sig själv genom en egenhändigt upprättad och underskriven uppsägningshandling. Arbetstagaren hävdade att handlingen var förfalskad och att han egentligen blev avskedad genom att bli utestängd från arbetsplatsen. Arbetstagaren väckte talan i Arbetsdomstolen och begärde skadestånd från arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen klargjorde följande. När en arbetsgivare påstår att en arbetstagare har sagt upp sig själv genom en egenhändigt undertecknad skriftlig uppsägningshandling, men arbetstagaren hävdar att handlingen är förfalskad, har arbetsgivaren bevisbördan för att handlingen är äkta. Arbetsgivaren ska göra det ”övervägande sannolikt” att handlingen är äkta.

I det aktuella fallet hade arbetsgivaren åberopat samstämmiga vittnen. Vittnena uppgav att de den aktuella dagen såg den anställda säga upp sig själv och att de i anslutning till det såg en uppsägningshandling med den anställdes namnteckning. Arbetsdomstolen kom därför fram till att arbetsgivaren hade gjort det åtminstone övervägande sannolikt att uppsägningshandlingen är äkta och att den anställde sagt upp sig själv. Den anställda hade alltså inte blivit avskedad och hade därför inte rätt till skadestånd.
___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Claudio Bresciani